içimdeki SEN gibi…

EBCED

İsmail Yakıt
“Ebced” kelimesi, Arap alfabesindeki harflerin kolay ezberlenebilmesi için,
harflerin birleştirilmesiyle meydana gelen 8 anlamsız kelimenin ilkidir.
Ebced, ilk kelimenin adı olduğu gibi, aynı zamanda diğer kelimelerin tümünün de
adıdır.

Yani ebced, eski alfabeye verilen addır. “Abcad, ebicad, ebiced ve abucad” da
denmesine rağmen tutunmuş şekli ebced dir. 8 anlamsız kelime soldan sağa doğ-
ru şöyle sıralanır: Ebced, Hevvez, Hutti, Kelemen, Sa’fas, Karaşet, Sehaz ve Za-
zağ. Son kelime “Zazığlen” veya “Zazağlen” şeklinde de okunmuştur.
Ebced’in menşei hakkında çok şeyler söylenmiştir. Bunların pek çoğu rivayetler-
den oluşmaktadır. Alfabeyi oluşturan 8 kelimenin ilk 6’sının Medyen ülkesinin
krallarının adları olduğu; 6 şeytanın adı olduğu; haftanın günlerinin her birinin
adı olduğu; ilâhî Isimlerin baş harfleri olduğu; Hz. Adem (A.S.)’in cennetten
kovuluşunun evreleri olduğu; İlâhî emirleri ve yasakları verdiği; Pers hükümdarı
Sâbûr’un çocuklarının adları olduğu vs. gibi birbirinden farklı rivayet ve yorum-
lara konuyla ilgili kaynaklarda sıkça rastlanmaktadır. Bunun yanısıra ebcedi dinî
motiflerle açıklayan kaynaklar da vardır.

Ebced Hesabı
Ebced’in en büyük özelliği “Ebced hesabı” adı verilen bir işlemde
kullanılmasıdır. Buna göre, ebced ifadesindeki her harfin bir sayı
değeri vardır ve bu değerlerden istifadeyle bir çok konuda pek çok
işlemler yapılmıştır. İşte bunların her birine bu hesabın adı verilir. Ebced
alfabe düzeninin harfleri 1’den 9’a, 10’dan 90’a, 100’den 1000’e doğru
numaralandırılır. Bunu şu şekilde de gösterebiliriz:
ebced.gif (7869 bytes)

Ayrıca bu alfabede gözükmeyen “pe” harfi “be ” gibi, “çe” harfi de
“cim” gibi kabul edilerek onların sayı değerlerini alır.
Eskilerin “hisâb el-cümel” dedikleri, ebced hesabının 4 çeşidi vardır:
“Büyük”, “en büyük”, “küçük” ve “en küçük” ebced hesabı. Yukarıdaki
tablo, eskiden büyük ebced (cümel-i kebîr) olarak ele alınmış, ama
bugün küçük ebced (cümelsağir) olarak değerlendirilmektedir.
Kultanıldıgı Yerler Ebced alfabe düzeninde her bir harfin bir rakama
tekâbül etmesi keyfiyeti, Türk-İslâm kültüründe, hemen hemen her sahaya
yayılan bir kullanımı ortaya koymuştur. Rakamla ifâde edilecek şeyler
yazıyla, yazıyla ifâde edilecek şeyler de rakamla sembolize edilir
olmuştur.

Kullanıldığı yerler kısaca şöyle sıralanabilir:

Günlük ihtiyaçlarda:
Özel notlar ve ticarî ilişkilerde kullanılmıştır.
Meselâ: 100 akçe alacağı olan birisi alacaklı olduğu kişiye bir kağıt üzerinde bir
kaf harfı yazıp gönderince hem alacağını istemiş, hem de konuyu aracıdan
saklamış oluyordu.

İsim sembolü olarak:
İki veya daha fazla kelimenin sayı değerlerinin
aynı olmasından istifadeyle birini söylemekle diğeri kastedilmiş kabul
edilerek halk arasında kullanılagelmiştir.
Meselâ: “Muhammed” kelimesi 92’dir. “Aman’ kelimesi de 92’dir.
“Mevlevî” kelimesi de 92′ ettiğinden bu kavramlar arasında bir alaka
kurulmuştur.

En meşhurlarından biri şudur:
Aman lafzı senin ism-i şerîfinle müsavidir
Anınçin aşıkın zikri amandır ya Resulullah
Keza bu konuda ilim = amel = sa’y kelimelerinin sayı değeri 140’dır.
Hem sayı değeri itibariyle hem de anlamca aralarında bir irtibat vardır.
Hilâl, lâle ve Allah lafzı da sayı değeri bakımından 66 etmektedir.
Bu husustan dolayı kültürümüzde hilâl ve lâleye daha özel bir yer verilmiştir

Çocuğa isim verilirken:
Doğum tarihinin bir kelime veya bir, iki
isimle belirlenmesidir. Hangi isimler çocuğun doğduğu seneyi ebced
hesabıyla verirse, o isimlerden biri çocuğa verilmiştir. Meselâ: H. 1311’de
doğan çocuğa “Mahmud Bahtiyar”, “Süleyman Hurşid”, “Yusuf Mazhari’, “Ömer
Rıza” ve “Recep Servet” gibi isimlerden biri verilebilir. Çünkü bunların her
biri 1311 etmektedir.

Kitap ve Makalelerde:
Eskiden kitapların önsöz, giriş, takdim sayfaları ile numa-
ra almayan sayfalar hep ebced alfabesine göre numaralandırılmıştır.
Kitapların ay ve sene kayıtları, yazı bölümleri ve madde başlıkları hep ebced düzenine
göre tanzim edilmiştir.

Resmi devlet kayıtlarında:
Devlet arşivlerinde yer alan birçok resmî
belgeler, tutanaklar, fezleke ve mazbatalar, tarihler başta olmak üzere
vak’anüvis kayıtları, vakıf kayıtları ile sayım ve envanter hesapları
hep bu hesaba göre tanzim edilmiştir.

İlimlerde:
Fizik, matematik, geometri ve astronomide sıkça kullanılmıştır.
“Sa’fas” kelimesinin harfleri kullanılmıştır. Astronomide buyük rakamlar
“ğayn” harfinin birkaç tekrarı ile de sağlanabilmiştir. Ebced hesabı,
musikide de kullanılmıştır.
Buna göre sesler ve perdeleri ebced alfabe düzeninden istifade edilerek
oluşturulan bir “ebced notası” ile belirlenmiştir. Bu hesabın en çok
kullanıldığı yerlerden biri hiç şüphesiı mimarlık tır. Özellikle Mimar Sinan,
eserlerinde, boyutların modüler düzeninde çok sık kullanılmıştır. Temel lslâmî
kavramlardan oluşan bu hususa birkaç misal verelim:
Süleymaniye’de zeminden kubbe üzengi seviyesi 45, kubbe alemi 66 arşın
yüksekliktedir. Ebced’e göre “Âdem’ 45, “Allah” lafzı da 66 etmektedir.
Yine Selimiye’de de kubbeyi taşıyan 8 ayağın merkezlerinden geçen dairenin
çapı 45 arşındır. Kubbe kenarı zeminden 45, minare alemi buradan itibaren
66 arşındır. Süleymaniye ve Selimiye’nin görünen silüetleri 92 arşındır ki,
bu da “Muhammed” kelimesinin karşılığıdır.

Cifr ve Vefk ilimlerinde :
Ebced hesabı ayrıca cifr, vefk gibi ilimlerde, astrolojide, define aramada da
kullanılmıştır.

Tasavvuf ve Din ilimlerinde :
Ebced hesabının tasavvuf ve din ilimlerinde kullanıldığına şahit olmaktayız.
Özellikle “Kelime-i Tevhid” veya “Esmâ-i Hüsn”a”dan bir ismin kaç aded zikr edi-
leceği ebced tablosuna göre tayin edilir. Kur’an tefsirlerinde ve hatta Kadir gece-
sinin tayininde de ebcedin kullanıldığını bilmekteyiz.

Tarih düşürmede :
Ebced hesabının en fazla en fazla kullanıldığı yer hiç şüphesiz tarih düşürmedir.
Bunun için o olayın tarihini verecek ustalıklı bir kelime veya mısra söylenir ki,
hesaplandığında o olayın tarihi ortaya çıkar. lşte “tarih düşürme sanatı” adı veri-
len bu sanat divan edebiyatı boyunca kullanılmış ve bütün kültür varlıklarımızın
kitabelerinde yer almıştır.

Eski ve gelecek olayların tarihlerini bulmada:
Özellikle Kuran-ı Kerim ve hadislerden yapılan çalışmalarla geçmiş ve gelecek
olaylara ait tahminler yapılmıştır. İstanbulun Fethinin “beldetun tayyibetun…”
cümlesinden çıkartılması gibi. Bediüzzaman said-i Nursi’nin Sikke-i Tasdik-i Ğaybi
adlı eserinde bununla ilgili çok sayıda örnek bulunmaktadır.

Kaynak: İsmail Yakıt, Türk-lslam Kültüründe Ebced Hesab ve Tarih Düşürme,
ötüken Ist. 1992.

KURAN’DA EBCED HESABI

Arapça alfabedeki her harfin sayısal bir değeri vardır. Yani Arapçada her harf bir rakama tekabül eder. Bundan istifade edilerek çeşitli hesaplamalar yapılır. İşte yapılan bu hesaba “ebced hesabı” ya da “hisab-ı cümel” denir. 115

Kuran’da ebced, alfabe düzeninin her bir harfinin bir rakama tekabül etmesi özelliğinden faydalanan Müslümanlar, bunu çeşitli sahalarda kullanmışlardır. Cifr ilmi de bu yöntemlerden birisidir.

Cifr; İstikbalde muhtemel olacak işlerden haber veren ilmin adıdır. Buna göre sembolik şekiller ve harflerin ebced sayı karşılıkları üzerinde yapılan yorumlar, bu sahayla meşgul olan kimselerin başvurdukları yollardan biridir. Ebced ile cifr yöntemleri arasındaki en önemli fark: Ebced gerçekleşmiş olanın, cifr ise gerçekleşmesi muhtemel olanın ilmidir. 116

Bu hesap yöntemi, çok eski tarihlere kadar uzanan ve daha henüz Kuran indirilmeden önce kullanımı çok yaygın olan bir yazım şeklidir. Arap tarihinde geçen tüm olaylar, harflere rakam değeri verilerek yazılır ve böylece her olayın tarihi de kayda geçilmiş olurdu. Bu tarihler, her kullanılan harfin özel rakam değerlerinin toplanmasıyla elde ediliyordu.

İşte söz konusu bu ebced yöntemiyle, Kuran’da geçen bazı ayetler incelendiğinde, bu ayetlerin anlamlarına uygun olarak birtakım tarihlere denk geldiğini görürüz. Ve bu ayetlerde bahsedilen olayların, ebced hesaplarıyla elde edilen tarihlerde gerçekleştiğini gördüğümüzde ise, söz konusu ayetlerde olaya ilişkin gizli bir işaret bulunduğunu anlarız. (Doğrusunu en iyi Allah bilir.)

1969 Yılında Ay’a Çıkılmasına Kuran’da İşaret Edilmektedir

Saat (kıyamet vakti) yakınlaştı ve Ay yarıldı. (Kamer Suresi, 1)

“Şakka” kelimesi Arapçada “ikiye yarılma, ayrılma” manasından başka “çizilme, kabartma, toprağı sürme, toprağın kazılması” gibi manalarda da kullanılmaktadır:

Biz şüphesiz, suyu akıttıkça akıttık, sonra yeri yardıkça yardık; böylece onda taneler bitirdik, üzümle, yoncalar, zeytinler, hurmalar, boyları birbiriyle yarışan ve içiçe girmiş ağaçlı bahçeler. Meyveler ve otlaklıklar. (Abese Suresi, 25-31)

Görüldüğü gibi bu ayette “şakka” kelimesi “ikiye yarılma, ayrılma” manasında değil, “toprağın yarılıp, çeşitli ekinlerin bitmesi” manasında kullanılmıştır. “Şakka” kelimesi bu şekilde değerlendirildiğinde (Kamer Suresi, 1. ayetinde geçen) “Ay’ın yarılması” anlamı yanında, aynı zamanda 1969 yılında Ay’a çıkma olayında Ay toprağı üzerinde yapılan faaliyetler de anlaşılır. (En doğrusunu Allah bilir.) Nitekim bu konuda çok önemli bir işaret daha vardır. Kamer Suresi’nde geçen bu ayetin bazı kelimelerinin ebcedi bizlere 1969 rakamını vermektedir. Bu hesaplama yönteminde vurgulanması gereken önemli bir nokta da, yapılan hesaplamalarda çok büyük ya da çok ilgisiz sayıların çıkma olasılığıdır. İlgili sayının elde edilme ihtimali son derece zayıf olmasına rağmen, böylesine net bir rakamın hesaplanması oldukça dikkat çekicidir.

… Saat yakınlaştı ve Ay yarıldı…
HİCRİ: 1390 MİLADİ: 1969

1969’da Amerikalı astronotlar Ay üzerinde incelemeler yapmış, Ay’ın toprağı çeşitli aletlerle kazılmış, yarılmış ve örnek alınarak Dünya’ya getirilmiştir.

Comments on: "Ebced Hesabı “ابجد”" (193)

 1. Bilal H. said:

  2017 nisan ayında doğacak (inş.) çocuğumuz için yusuf akif ismini düşünüyoruz Uygunmudur.

 2. Ayin yarilmis olmasi zamani neden kisalmis olmasina sebepmidir sebebi nedir

 3. Hocam banda yardimci olursaniz sevinirim tesskkurler

 4. Teşekkür

 5. Hasan Yılmaz said:

  Arkadaşlar hoca_61@mynet.com diye bir adres var.Derdiniz her neyse yazın. Yapılabilecek bir şeyse yaparım diyor ve yapıyor. Yapılamayacak bir şeyse boşuna kefen soyucu sahtekar hacı hocalara gidip paranızı kaptırmayın diyor. İşte size gerçek bir hoca. Parada almıyor.

 6. emine banu said:

  Anne adim songul benim adim emine banu 02.08.1985 ankara dogumluyum ebcet hesabimi yaparmisiniz

 7. sadettin said:

  Baba adi osman anne adi gulbahar benim ismim sadettin kilic dogum tarihim 21.09.1963 gumushane ebced deqerini soyluyebilirmisinizz cvbinizi bekliyorum simdiden tesekkurler ….

 8. Ebced ile ilgili bir site..Bekliyoruz..
  http://www.gaybihadisler.com

 9. merebalar ben ebced nedir bilmezdim pekde merak etmedim ama rüyamda bana ebced hesabıma bakıp iki haf söylüyorlar. biri n harfinin olduğunu diyolar ben n nedir yi bilmiyorum diyorum.. zaten sen n yi daha yazamıyosun diyorlar. sonra ters c harfini söylüyolarlar kim diye soruyolar evet ben onu tanıyorum diyorum. ondan sana haberr var diiyorlar ben anlamadımm. bu rüyanın anlamını… yardım ederseniz sevinirim

  • merebalar ben ebced nedir bilmezdim pekde merak etmedim ama rüyamda bana ebced hesabıma bakıp iki haf söylüyorlar. biri n harfinin olduğunu diyolar ben n nedir yi bilmiyorum diyorum.. zaten sen n yi daha yazamıyosun diyorlar. sonra ters c harfini söylüyolarlar kim diye soruyolar evet ben onu tanıyorum diyorum. ondan sana haberr var diiyorlar ben anlamadımm. bu rüyanın anlamını… yardım ederseniz sevinirim

 10. Hayırlı günler Annemin adı Ulviye babamın adı Mustafa benim adım Mehmet doğum tarih 15.01.1980 Kayseri lütfen ebced değerini söylermisiniz Ayrıca isimler arasında U harfibe bakma rağmen ULVİYE isimin değeri yoktur yazarsanız sevırım Allah ‘ a emanet olun slmlar

 11. ayın yarılması usa’nın aya adam yollaması değil; resul hz muhammed(sav)in bir mucizesidir.
  saygılar

 12. BATYR KERIMOW said:

  Benim ismim BATIR annemin ismi GÜLZADA babaminsa ROZYKULY LÜTFEN EBCET HESABLARYNY GONDEREBILIRMISINIZ

 13. MERHABA BENDE İSMİMİN KARŞILIGINI ÖGRENMEK İSTİYORUM FİDAN ANNE ADI ZEYNEP BABA ADI MEMET EŞİM HACI YUSUF OGLUM MEHMET MİRAÇ LÜTFEN HESAPLAYIN

 14. maya ve alptuğ isimlerine bakabilirmi dcektim arkadaşlar lütfen arıyorum hiçbyerde bulamıyorum ikiz bebeklerimin adı

 15. lütfen biriside maya ve alptuğ isimlerine 🙂

 16. Örneğin, çocuğumun aklı 2, fikri de 3 çıktı. Ben gidip onun kulağına bir isim daha okuyup onun akıl-fikir değerini mi yükselteceğim? Buna nasıl inanabiliyorsunuz? Ebced ilmi vardır, amenna ama akıl fikir hesaplama saçmalıktır.

 17. Akıl ve fikir hesaplama üzerine..
  Diyelim ki eşim hamile ve biz isim bakıyoruz. Çocuğumun ismini Ahmed koysam aklı 7, fikri 6 çıkıyor. Mehmed koysam aklı 2, fikri 7 çıkıyor. Sizce bu mantıklı mı? Müminler kadere iman etmişlerdir ve bilirler ki kalu belada çocuğun kaderi yazılır. Ben çocuğumun ismini Mehmed değil de Ahmed koyarsam kaderin önüne mi geçmiş olacağım? Kaderi yazılmış olan birine farklı isim koyarken akıl fikir değerlerini mi yükselteceğim? Allah bunlara inananlara akıl fikir versin.

  • zaten kaderinde senin hangi ismi koyacağın da yazılı…. sen kaderde yazıldığı için koymuyorsun… kader bir ilimdir. Allah senin ne ismini koyacağını nasıl düşüneceğini zaten önceden biliyor. Ama Allah biliyor diye sen koymuyorsun… Kaderinde senin çoğuna Ahmet mi koysam Mehmet mi koysam diye düşüneceğin ve bunu koyarsam daha iyi olur diye düşüneceğin yazılı zaten 🙂

   • Nece güzel yamışsın, Ekrem kardeş! Sənin kadere bu inamın hakikaten sağlam müslüman olmağına işaredir. Allah senu korusun!

 18. oğuz cihangir çetin said:

  çetin isminin ebced karşılığı nedir yardımcı olabilirmisiniz.

 19. oğuz cihangir çetin said:

  çetin isminin ebced karşılığı nedir yardım ederseniz çok güzel olcak..

 20. bu hesap gerçekten hoş bişeye benziyor bi denemek lazım.

 21. Arkadaşlar yoğun ilgi üzerine bazı isimlerin arapça yazılışı ve ebced değerlerini yayınlıyoruz.

  A Harfi İle Başlayan İsimler
  Abbas عبّاس ( Ebced Değeri: 135 )
  Abdi عبدى ( Ebced Değeri: 86 )
  Abdulhakim عبدالحكيم ( Ebced Değeri: 185 )
  Abdulkadîr عبدالقدير ( Ebced Değeri: 421 )
  Abdullah عبدالله ( Ebced Değeri: 143 )
  Abdurrahim عبدالرّحمن ( Ebced Değeri: 565 )
  Abdurrahman عبدالرّحمن ( Ebced Değeri: 405 )
  Abdülbâki عبدالباقى ( Ebced Değeri: 220 )
  Abdüssamed عبدالصّمد ( Ebced Değeri: 331 )
  Acar آجار ( Ebced Değeri: 205 )
  Adahan آداخان ( Ebced Değeri: 657 )
  Adak آداق ( Ebced Değeri: 106 )
  Adalet عدالت ( Ebced Değeri: 505 )
  Adem آدم ( Ebced Değeri: 45 )
  Adeviye, Adviye عدويه ( Ebced Değeri: 95 )
  Adıgüzel آديكوزل ( Ebced Değeri: 78 )
  Adil عادل ( Ebced Değeri: 105 )
  Adile عادله ( Ebced Değeri: 110 )
  Adnan عدنان ( Ebced Değeri: 175 )
  Afet آفت ( Ebced Değeri: 481 )
  Afife عفيفه ( Ebced Değeri: 245 )
  Afitab, Afitap آفتاب ( Ebced Değeri: 484 )
  Afşar آفشار ( Ebced Değeri: 582 )
  Ahmed (Ahmet) احمد ( Ebced Değeri: 53 )
  Ahsen احسن ( Ebced Değeri: 119 )
  Ahu آهو ( Ebced Değeri: 12 )
  Aişe (Ayşe) عاءشه ( Ebced Değeri: 376 )
  Aişegül (Ayşegül) عاءشه كل ( Ebced Değeri: 426 )
  Ayşenur عاءشه نور ( Ebced Değeri: 632 )
  Ajda اژدا ( Ebced Değeri: 13 )
  Akif عاكف ( Ebced Değeri: 171 )
  Ali على ( Ebced Değeri: 110 )
  Alime عالمه ( Ebced Değeri: 146 )
  Aliye عليه ( Ebced Değeri: 115 )
  Alpcan آلپ جان ( Ebced Değeri: 87 )
  Alper آلپر ( Ebced Değeri: 233 )
  Altan آلتان ( Ebced Değeri: 482 )
  Arif عارف ( Ebced Değeri: 341 )
  Arife عارفه ( Ebced Değeri: 346 )
  Arzu آرزو ( Ebced Değeri: 214 )
  Asiye آسيه ( Ebced Değeri: 76 )
  Aslı اصلي ( Ebced Değeri: 131 )
  Aslıhan اصليخان ( Ebced Değeri: 782 )
  Asuman آسمان ( Ebced Değeri: 152 )
  Atatürk آتاتورك ( Ebced Değeri: 1028 )
  Atilla آتيلاّ ( Ebced Değeri: 272 )
  Aydın آيدين ( Ebced Değeri: 75 )
  Ayfer آيفر ( Ebced Değeri: 291 )
  Aykutalp آيقود آلپ ( Ebced Değeri: 154 )
  Ayla آيلا ( Ebced Değeri: 42 )
  Aynur آينور ( Ebced Değeri: 267 )
  Aysel آيسل ( Ebced Değeri: 101 )
  Ayser آيسر ( Ebced Değeri: 271 )
  Aysun آيسون ( Ebced Değeri: 127 )
  Ayten آيتن ( Ebced Değeri: 461 )
  Aytunç آيتونچ ( Ebced Değeri: 469 )
  Aytül آيتول ( Ebced Değeri: 447 )
  B Harfi İle Başlayan İsimler
  Bahaddîn (Bahaeddîn) بهاالدّين ( Ebced Değeri: 107 )
  Bahadır بهادر ( Ebced Değeri: 212 )
  Bahar بهار ( Ebced Değeri: 208 )
  Bânû بانو ( Ebced Değeri: 59 )
  Bedriye بدريه ( Ebced Değeri: 221 )
  Begüm بكوم ( Ebced Değeri: 68 )
  Bekir بكر ( Ebced Değeri: 222 )
  Belgin بلكين ( Ebced Değeri: 112 )
  Belkıs بلقيس ( Ebced Değeri: 202 )
  Belgüzar برگزار ( Ebced Değeri: 430 )
  Berk برك ( Ebced Değeri: 222 )
  Berkant برقانت ( Ebced Değeri: 753 )
  Berkay بركاى ( Ebced Değeri: 233 )
  Bernâ برنا ( Ebced Değeri: 253 )
  Bertan برتان ( Ebced Değeri: 653 )
  Besime بسيمه ( Ebced Değeri: 117 )
  Betül بتول ( Ebced Değeri: 438 )
  Beyhan بيخان ( Ebced Değeri: 663 )
  Beyza بيضا ( Ebced Değeri: 813 )
  Bilal بلال ( Ebced Değeri: 63 )
  Birgül بيركل ( Ebced Değeri: 262 )
  Birol بيرول ( Ebced Değeri: 248 )
  Birsel بيرسل ( Ebced Değeri: 302 )
  Bora بورا ( Ebced Değeri: 438 )
  Buket بوكت ( Ebced Değeri: 428 )
  Burak براق ( Ebced Değeri: 303 )
  Burcu برجو ( Ebced Değeri: 211 )
  Burhan برهان ( Ebced Değeri: 258 )
  Büşra بشرى ( Ebced Değeri: 512 )
  C Harfi İle Başlayan İsimler
  C
  Câhid جاهد ( Ebced Değeri: 13 )
  Canan جانان ( Ebced Değeri: 115 )
  Candan جاندن ( Ebced Değeri: 108 )
  Cansu جانصو ( Ebced Değeri: 150 )
  Cemal جمال ( Ebced Değeri: 74 )
  Cemalettin جمال الدين ( Ebced Değeri: 173 )
  Cemil جميل ( Ebced Değeri: 83 )
  Cemile جميله ( Ebced Değeri: 88 )
  Cengiz جنكيز ( Ebced Değeri: 90 )
  Cenker جنكر ( Ebced Değeri: 273 )
  Ceren جرن ( Ebced Değeri: 253 )
  Cevâhir جواهر ( Ebced Değeri: 215 )
  Cevdet جودت ( Ebced Değeri: 413 )
  Cihan جهان ( Ebced Değeri: 59 )
  Cihangir جهانگير ( Ebced Değeri: 289 )
  Coşkun جوشقون ( Ebced Değeri: 465 )
  Cüneyd (Cüneyt) جنيد ( Ebced Değeri: 67 )
  Ç Harfi İle Başlayan İsimler
  Çağla چاغلا ( Ebced Değeri: 1035 )
  Çiçek چيچك ( Ebced Değeri: 36 )
  Çiğdem چيكدم ( Ebced Değeri: 77 )
  D Harfi İle Başlayan İsimler
  Damla داملا ( Ebced Değeri: 76 )
  Dâvud (Davut) داود ( Ebced Değeri: 15 )
  Deniz دگيز ( Ebced Değeri: 42 )
  Derya دريا ( Ebced Değeri: 215 )
  Devlet دولت ( Ebced Değeri: 440 )
  Dilara دلآرا ( Ebced Değeri: 236 )
  Dilber دلبر ( Ebced Değeri: 236 )
  Dilek ديلك ( Ebced Değeri: 64 )
  Doğan دوغان ( Ebced Değeri: 1061 )
  Döne دونه ( Ebced Değeri: 65 )
  Durdu دوردو ( Ebced Değeri: 220 )
  Dursûne دورسونه ( Ebced Değeri: 330 )
  Dürdâne دوردانه ( Ebced Değeri: 270 )
  E Harfi İle Başlayan İsimler
  Ebrû ابرو ( Ebced Değeri: 209 )
  Ece اجه ( Ebced Değeri: 9 )
  Ecehan (Ece-Hân) اجه خان ( Ebced Değeri: 660 )
  Ecmel اجمل ( Ebced Değeri: 74 )
  Edâ أدا ( Ebced Değeri: 6 )
  Efe أفه ( Ebced Değeri: 86 )
  Ekrem اكرم ( Ebced Değeri: 261 )
  Elif الف ( Ebced Değeri: 111 )
  Elmas الماس ( Ebced Değeri: 132 )
  Elvân الف ( Ebced Değeri: 88 )
  Emel أمل ( Ebced Değeri: 71 )
  Emine امنه ( Ebced Değeri: 96 )
  Emrâl أمرال ( Ebced Değeri: 272 )
  Emre أمره ( Ebced Değeri: 246 )
  Eray أراى ( Ebced Değeri: 212 )
  Erhân (Erhan) أرخان ( Ebced Değeri: 852 )
  Erkan أرقان ( Ebced Değeri: 352 )
  Ermân أرمان ( Ebced Değeri: 292 )
  Erol أرول ( Ebced Değeri: 237 )
  Ertuğrul أرتوغرول ( Ebced Değeri: 1843 )
  Esengül اسنكل ( Ebced Değeri: 161 )
  Esrâ أسرا ( Ebced Değeri: 262 )
  Evren اورن ( Ebced Değeri: 257 )

  F Harfi İle Başlayan İsimler
  Fadime فاطمه ( Ebced Değeri: 135 )
  Fatma فاطمه ( Ebced Değeri: 135 )
  Faruk فاروق ( Ebced Değeri: 387 )
  Fatih فاتح ( Ebced Değeri: 489 )
  Fatoş فاطوش ( Ebced Değeri: 396 )
  Fazilet فضيلت ( Ebced Değeri: 1320 )
  Fehime فهيمه ( Ebced Değeri: 140 )
  Ferâmuz فرامز ( Ebced Değeri: 328 )
  Ferhat فرهاد ( Ebced Değeri: 290 )
  Feride فريده ( Ebced Değeri: 299 )
  Feridûn فريدون ( Ebced Değeri: 350 )
  Feriha فرحه ( Ebced Değeri: 293 )
  Ferişte فرشته ( Ebced Değeri: 985 )
  Fethiye فتحيه ( Ebced Değeri: 503 )
  Feyzâ فيضا ( Ebced Değeri: 891 )
  Fırat فرات ( Ebced Değeri: 671 )
  Figen فيكن ( Ebced Değeri: 160 )
  Fikriye فكريه ( Ebced Değeri: 315 )
  Filiz فيليز ( Ebced Değeri: 137 )
  Firdevs فردوس ( Ebced Değeri: 350 )
  Fuâd (Fuat) فؤاد ( Ebced Değeri: 91 )

  G Harfi İle Başlayan İsimler
  Galip (Ğâlib) غالب ( Ebced Değeri: 1033 )
  Gamze غمزه ( Ebced Değeri: 1052 )
  Gazâlî غزالى ( Ebced Değeri: 1741 )
  Gâzî غازى ( Ebced Değeri: 1018 )
  Gizem گيزم ( Ebced Değeri: 77 )
  Gonca غنجه ( Ebced Değeri: 1058 )
  Gökçe كوكچه ( Ebced Değeri: 54 )
  Gökhan كوكحان ( Ebced Değeri: 697 )
  Gökmen كوكمن ( Ebced Değeri: 136 )
  Göksel كوكسل ( Ebced Değeri: 136 )
  Gökşen كوكشن ( Ebced Değeri: 396 )
  Göktay كوكطى ( Ebced Değeri: 65 )
  Gönül كوڭل ( Ebced Değeri: 76 )
  Görkem كوركم ( Ebced Değeri: 286 )
  Gözde كوزده ( Ebced Değeri: 42 )
  Gül كل ( Ebced Değeri: 50 )
  Gülay كُلاى ( Ebced Değeri: 61 )
  Gülcan كُلجان ( Ebced Değeri: 104 )
  Gülden كلدن ( Ebced Değeri: 104 )
  Güler كولر ( Ebced Değeri: 256 )
  Gülhan كولخان ( Ebced Değeri: 707 )
  Gülistan كلستان ( Ebced Değeri: 561 )
  Gülizar كُلعذار ( Ebced Değeri: 328 )
  Güllü كُللو ( Ebced Değeri: 86 )
  Gülnaz كلناز ( Ebced Değeri: 108 )
  Gülsüm كولسوم ( Ebced Değeri: 162 )
  Gülsen كولسن ( Ebced Değeri: 166 )
  Gülser كُلسر ( Ebced Değeri: 310 )
  Gülseren كُلسرن ( Ebced Değeri: 360 )
  Gülşâh كلشاه ( Ebced Değeri: 359 )
  Gülten كُلتن ( Ebced Değeri: 500 )
  Günay كناى ( Ebced Değeri: 81 )
  Günseli كونسلى ( Ebced Değeri: 176 )
  Gürbüz كربز ( Ebced Değeri: 229 )
  Gürcân كورجان ( Ebced Değeri: 280 )
  H Harfi İle Başlayan İsimler
  Habibe حبيبه ( Ebced Değeri: 27 )
  Hacer حجر ( Ebced Değeri: 211 )
  Hakan خاقان ( Ebced Değeri: 752 )
  Halil خليل ( Ebced Değeri: 670 )
  Halime حليمه ( Ebced Değeri: 93 )
  Haluk خلوق ( Ebced Değeri: 736 )
  Hamdiye حمديه ( Ebced Değeri: 67 )
  Hamide حميده ( Ebced Değeri: 67 )
  Handan خندان ( Ebced Değeri: 705 )
  Hanım خانم ( Ebced Değeri: 691 )
  Halit خالد ( Ebced Değeri: 635 )
  Halide خالده ( Ebced Değeri: 640 )
  Halis خالص ( Ebced Değeri: 721 )
  Hanife حنيفه ( Ebced Değeri: 153 )
  Hanifi حنيفى ( Ebced Değeri: 158 )
  Hârun هارون ( Ebced Değeri: 262 )
  Hasan حسن ( Ebced Değeri: 118 )
  Hasbiye حسبيه ( Ebced Değeri: 85 ) ( حسبنالله و نعم الوكيل ayetinin kısaltılmışı)
  Hasîbe حسيبه ( Ebced Değeri: 85 )
  Hatem خاتم ( Ebced Değeri: 1041 )
  Hatîce خديجه ( Ebced Değeri: 622 )
  Havvâ حوّا ( Ebced Değeri: 21 )
  Havvâgül حوّا كل ( Ebced Değeri: 71 )
  Hayriye خيريه ( Ebced Değeri: 825 )
  Hediye هديه ( Ebced Değeri: 24 )
  Hilal هلال ( Ebced Değeri: 66 )
  Hûrî حورى ( Ebced Değeri: 224 )
  Hûriye حوريه ( Ebced Değeri: 229 )
  Hurûşân (Hürüşan) خروشان ( Ebced Değeri: 1157 )
  Hülya خوليا ( Ebced Değeri: 647 )
  Hümeyra حميره ( Ebced Değeri: 263 )
  Hüseyin حسين ( Ebced Değeri: 128 )
  Hüsne حسنه ( Ebced Değeri: 123 )

  İ Harfi İle Başlayan İsimler
  İbrâhim ابراهيم ( Ebced Değeri: 259 )
  İfakat افاقت ( Ebced Değeri: 582 )
  İhsân احسان ( Ebced Değeri: 120 )
  İklime اقليمه ( Ebced Değeri: 186 )
  İlhan ايلخان ( Ebced Değeri: 692 )
  İlknur ايلكنور ( Ebced Değeri: 217 )
  İlyâs الياس ( Ebced Değeri: 102 )
  İmren إمرن ( Ebced Değeri: 291 )
  İnci اينجى ( Ebced Değeri: 74 )
  İsâ عيسى ( Ebced Değeri: 150 )
  İsmâil اسماعيل ( Ebced Değeri: 212 )
  İsmet عصمت ( Ebced Değeri: 600 )

  K Harfi İle Başlayan İsimler
  Kadîr قدير ( Ebced Değeri: 314 )
  Kadri قدري ( Ebced Değeri: 314 )
  Kadriye قدريه ( Ebced Değeri: 319 )
  Kâniye كانيه ( Ebced Değeri: 86 )
  Kemâl كمال ( Ebced Değeri: 91 )
  Kerem كرم ( Ebced Değeri: 260 )
  Kerim كريم ( Ebced Değeri: 270 )
  Kevser كوثر ( Ebced Değeri: 726 )
  Kezban كذبان ( Ebced Değeri: 773 )
  Kısmet قسمت ( Ebced Değeri: 600 )
  Kıymet قيمة ( Ebced Değeri: 155 )
  Kibar كبار ( Ebced Değeri: 223 )
  Kubilay قوبيلاى ( Ebced Değeri: 159 )
  Kudret قدرت ( Ebced Değeri: 704 )
  Kübra كبرا ( Ebced Değeri: 223 )
  Kürşat كورشات ( Ebced Değeri: 927 )

  L Harfi İle Başlayan İsimler
  Lâle لاله ( Ebced Değeri: 66 )
  Leylâ ليلا ( Ebced Değeri: 71 )
  Lütfi لطفي ( Ebced Değeri: 129 )
  M Harfi İle Başlayan İsimler
  Mahbûb محبوب ( Ebced Değeri: 58 )
  Mahir ماهر ( Ebced Değeri: 246 )
  Mahire ماهره ( Ebced Değeri: 251 )
  Mahmûd (Mahmut) محمود ( Ebced Değeri: 98 )
  Maide ماءده ( Ebced Değeri: 51 )
  Makbûle مقبوله ( Ebced Değeri: 183 )
  Mecîd (Mecit) مجيد ( Ebced Değeri: 57 )
  Mediha ممديحه ( Ebced Değeri: 67 )
  Mehmed (Mehmet) محمد ( Ebced Değeri: 92 )
  Mehtâb (Mehtap) مهتاب ( Ebced Değeri: 448 )
  Melahat ملاحت ( Ebced Değeri: 479 )
  Melek ملك ( Ebced Değeri: 90 )
  Meliha مليحه ( Ebced Değeri: 93 )
  Melike ملكه ( Ebced Değeri: 95 )
  Melis مَليس ( Ebced Değeri: 140 )
  Meltem ملتم ( Ebced Değeri: 510 )
  Meral مرال ( Ebced Değeri: 271 )
  Mersiye مرثيه ( Ebced Değeri: 755 )
  Merve مروه ( Ebced Değeri: 251 )
  Meryem مريم ( Ebced Değeri: 290 )
  Mesut (Mes’ûd) مسعود ( Ebced Değeri: 180 )
  Mete مهته ( Ebced Değeri: 450 )
  Metîn (Metin) متين ( Ebced Değeri: 500 )
  Mihribân (Mihriban) مهربان ( Ebced Değeri: 298 )
  Mine مينه ( Ebced Değeri: 105 )
  Miyâse مياسه ( Ebced Değeri: 116 )
  Muammer معمّر ( Ebced Değeri: 390 )
  Muazzez معزّز ( Ebced Değeri: 131 )
  Muhammed (Muhammet) محمّد ( Ebced Değeri: 132 )
  Murâd (Murat) مراد ( Ebced Değeri: 245 )
  Mûsâ (Musa) موسى ( Ebced Değeri: 116 )
  Mustafâ (Mustafa) مصطفى ( Ebced Değeri: 229 )
  Mutlu موتلو ( Ebced Değeri: 482 )
  Mübeccel مبجّل ( Ebced Değeri: 78 )
  Mücevher مجوهر ( Ebced Değeri: 254 )
  Münevver منوّر ( Ebced Değeri: 302 )
  Münîre منيره ( Ebced Değeri: 305 )
  Mürüvvet مروّت ( Ebced Değeri: 652 )
  Müsâde مصاده ( Ebced Değeri: 140 )
  Müzeyyen مزيّن ( Ebced Değeri: 117 )

  N Harfi İle Başlayan İsimler
  Nâciye ناجيه ( Ebced Değeri: 69 )
  Nâdide ناديده ( Ebced Değeri: 74 )
  Nâdire نادره ( Ebced Değeri: 257 )
  Naile نائله ( Ebced Değeri: 87 )
  Naime نائمه ( Ebced Değeri: 97 )
  Nâlân نالان ( Ebced Değeri: 132 )
  Nârin نارين ( Ebced Değeri: 311 )
  Nâz ناز ( Ebced Değeri: 58 )
  Nazife نظيفه ( Ebced Değeri: 1045 )
  Nazîre نظيره ( Ebced Değeri: 1165 )
  Nazlı نازلى ( Ebced Değeri: 351 )
  Nazmiye نظميه ( Ebced Değeri: 1005 )
  Necdet نجدت ( Ebced Değeri: 457 )
  Neclâ نجلا ( Ebced Değeri: 84 )
  Necmiye نجميه ( Ebced Değeri: 108 )
  Nergis نركس ( Ebced Değeri: 330 )
  Neriman نريمان ( Ebced Değeri: 1005 )
  Nermin نرمين ( Ebced Değeri: 350 )
  Nesibe نسيبه ( Ebced Değeri: 127 )
  Nesime نسيمه ( Ebced Değeri: 165 )
  Neslihan (Nesl-i Hân) نسليخان ( Ebced Değeri: 801 )
  Nesrin نسرين ( Ebced Değeri: 370 )
  Nevin نوين ( Ebced Değeri: 116 )
  Nevriye نوريه ( Ebced Değeri: 271 )
  Nevzat نوزاد ( Ebced Değeri: 70 )
  Nezihe نزيهه ( Ebced Değeri: 77 )
  Nigâr نكار ( Ebced Değeri: 271 )
  Nihal نهال ( Ebced Değeri: 86 )
  Nihat نهاد ( Ebced Değeri: 60 )
  Nil نيل ( Ebced Değeri: 90 )
  Nilay نيلاي ( Ebced Değeri: 101 )
  Nilüfer نيلوفر ( Ebced Değeri: 376 )
  Nilvâ نيلوا ( Ebced Değeri: 97 )
  Nimet نعمت ( Ebced Değeri: 460 )
  Nur نور ( Ebced Değeri: 256 )
  Nûrân نوران ( Ebced Değeri: 307 )
  Nuray نوراى ( Ebced Değeri: 267 )
  Nurcân نورجان ( Ebced Değeri: 310 )
  Nûreddîn (Nurettin) نورالدّين ( Ebced Değeri: 355 )
  Nuri نورى ( Ebced Değeri: 266 )
  Nuriye نوريه ( Ebced Değeri: 271 )
  Nursel نورسل ( Ebced Değeri: 346 )
  Nurseli نورسلى ( Ebced Değeri: 356 )
  Nurşen نورشن ( Ebced Değeri: 660 )
  Nurten نورتن ( Ebced Değeri: 706 )
  Nurullah نورالله ( Ebced Değeri: 322 )
  O Harfi İle Başlayan İsimler
  Oğuz اوغوز ( Ebced Değeri: 1020 )
  Oğuzhan اوغوزخان ( Ebced Değeri: 1671 )
  Okan اوقان ( Ebced Değeri: 158 )
  Olcay اولجاى ( Ebced Değeri: 51 )
  Onur اونور ( Ebced Değeri: 263 )
  Oruç اوروچ ( Ebced Değeri: 216 )
  Orhan اورخان ( Ebced Değeri: 858 )
  Osman عثمان ( Ebced Değeri: 661 )
  Oya اويا ( Ebced Değeri: 18 )
  Ozan اوزان ( Ebced Değeri: 65 )

  Ö Harfi İle Başlayan İsimler
  Ömer عمر ( Ebced Değeri: 310 )
  Önder اوگدر ( Ebced Değeri: 231 )
  Özay اوزاى ( Ebced Değeri: 25 )
  Özcan اوزجان ( Ebced Değeri: 68 )
  Özge اوزكه ( Ebced Değeri: 39 )
  Özgünaz اوزكو ناز ( Ebced Değeri: 99 )
  Özgül ازكل ( Ebced Değeri: 58 )
  Özgür اوزكور ( Ebced Değeri: 240 )
  Özlem اوزلم ( Ebced Değeri: 84 )
  Öznur اوزنور ( Ebced Değeri: 270 )

  P Harfi İle Başlayan İsimler
  Pâkize باكيزه ( Ebced Değeri: 45)
  Pelin بلين ( Ebced Değeri: 92)
  Peral برال ( Ebced Değeri: 233 )
  Pembe بمبه ( Ebced Değeri: 49)
  Perihan بريخان ( Ebced Değeri: 863)
  Pınar بيگار ( Ebced Değeri: 233)

  R Harfi İle Başlayan İsimler
  Rabia رابعه ( Ebced Değeri: 282)
  Râdiye راضيه ( Ebced Değeri: 1016)
  Rahmet رحمة ( Ebced Değeri: 253)
  Rahmi رحمى ( Ebced Değeri: 258)
  Ramazan رمضان ( Ebced Değeri: 1091)
  Râziye رازيه ( Ebced Değeri: 223)
  Recep رجب ( Ebced Değeri: 205)
  Refika رفيقه ( Ebced Değeri: 395)
  Regâib (Regaip) رغاءب ( Ebced Değeri: 1204)
  Remzi رمزى ( Ebced Değeri: 257 )
  Remziye رمزيه ( Ebced Değeri: 262 )
  Resul رسول ( Ebced Değeri: 296 )
  Reyhan ريخان ( Ebced Değeri: 861)
  Reyyân (Reyyan) ريّان ( Ebced Değeri: 271 )
  Rıdvân رضوان ( Ebced Değeri: 1057)
  Ruhiye روحيه ( Ebced Değeri: 229)
  Rukiye رقيه ( Ebced Değeri: 315)
  Rümeysâ رُميسا ( Ebced Değeri: 311 )
  Rüveyda رويده ( Ebced Değeri: 225 )
  S Harfi İle Başlayan İsimler
  Saadet سعادت ( Ebced Değeri: 535 )
  Sabahat صباحت ( Ebced Değeri: 501 )
  Sabiha صبيحه ( Ebced Değeri: 115 )
  Sabîre صبيره ( Ebced Değeri: 307 )
  Sabriye صبريه ( Ebced Değeri: 307 )
  Sâdık صادق ( Ebced Değeri: 195 )
  Saffet (Safvet) صفوت ( Ebced Değeri: 576 )
  Safiye صفيه ( Ebced Değeri: 185 )
  Saide سعيده ( Ebced Değeri: 149 )
  Sait (Said) سعيد ( Ebced Değeri: 144 )
  Saime صائمه ( Ebced Değeri: 137 )
  Sâkine ساكنه ( Ebced Değeri: 136 )
  Sâlih صالح ( Ebced Değeri: 129 )
  Sâliha صالحه ( Ebced Değeri: 134 )
  Sâlim سالم ( Ebced Değeri: 131 )
  Sâlime سالمه ( Ebced Değeri: 136 )
  Samed (Samet) صمد ( Ebced Değeri: 134 )
  Sâmî سامى ( Ebced Değeri: 111 )
  Sanem صنم ( Ebced Değeri: 180 )
  Sâniye ثانيه ( Ebced Değeri: 566 )
  Satı صاتى ( Ebced Değeri: 501 )
  Seçil سچيل ( Ebced Değeri: 103 )
  Seda صدا ( Ebced Değeri: 95 )
  Sedat سداد ( Ebced Değeri: 69 )
  Sefâ (Sefa) سفا ( Ebced Değeri: 141 )
  Seher سحر ( Ebced Değeri: 268 )
  Selahattin صلاحالدّين ( Ebced Değeri: 228 )
  Selçuk سلچوق ( Ebced Değeri: 199 )
  Selda سلدا ( Ebced Değeri: 95 )
  Selîm سليم ( Ebced Değeri: 140 )
  Selîme سليمه ( Ebced Değeri: 145 )
  Selma سلما ( Ebced Değeri: 131 )
  Selvi سلوى ( Ebced Değeri: 106 )
  Semahat سماحت ( Ebced Değeri: 509 )
  Semih سميح ( Ebced Değeri: 118 )
  Semiha سميحه ( Ebced Değeri: 123 )
  Semrâ سمرا ( Ebced Değeri: 301 )
  Serap سراپ / سراب ( Ebced Değeri: 263 )
  Serdâr سردار ( Ebced Değeri: 465 )
  Serkan سرقان ( Ebced Değeri: 411 )
  Sermet سرمد ( Ebced Değeri: 304 )
  Sermin سرمين ( Ebced Değeri: 360 )
  Serpil سرپل ( Ebced Değeri: 292 )
  Servet ثروت ( Ebced Değeri: 1106 )
  Sevâl سوال ( Ebced Değeri: 97 )
  Sevdâ سوداه سودا, ( Ebced Değeri: 71 / 76 ) (Lügatlerde 2 farklı yazımına rastlanmıştır.)
  Sevgi سَوكى ( Ebced Değeri: 96 )
  Sevîm سَويم ( Ebced Değeri: 116 )
  Sıddık صدّيق ( Ebced Değeri: 208 )
  Sıddıka (Sıdıka) صدّيقه ( Ebced Değeri: 213 )
  Sibel سيبل ( Ebced Değeri: 102 )
  Sinan سنان ( Ebced Değeri: 161 )
  Solmaz صولماز ( Ebced Değeri: 174 )
  Soner صوڭر ( Ebced Değeri: 316 ) (“N”, “Nun” değil; Nazal N ile yazılır.)
  Songül صوڭكل ( Ebced Değeri: 166 ) (“N”, “Nun” değil; Nazal N ile yazılır.)
  Sultan سلطان ( Ebced Değeri: 150 )
  Suna صونا ( Ebced Değeri: 147 )
  Sûzan سوزن ( Ebced Değeri: 123 )
  Süheyla سهيلا ( Ebced Değeri: 106 )
  Sünbül سنبل ( Ebced Değeri: 142 )

  Ş Harfi İle Başlayan İsimler
  Şaban شعبان ( Ebced Değeri: 423 )
  Şâdiye شاديه ( Ebced Değeri: 320 )
  Şâfak شفاق ( Ebced Değeri: 481 )
  Şâfiye شافيه ( Ebced Değeri: 396 )
  Şâheserشاه أثر ( Ebced Değeri: 1007 )
  Şâhin شاهين ( Ebced Değeri: 366 )
  Şâziye شازيه ( Ebced Değeri: 323 )
  Şebnem شبنم ( Ebced Değeri: 392 )
  Şehri شهرى ( Ebced Değeri: 515 )
  Şenol شنول ( Ebced Değeri: 386 )
  Şerife شريفه ( Ebced Değeri: 595 )
  Şermin شرمين ( Ebced Değeri: 600 )
  Şöhret شهرت ( Ebced Değeri: 905 )
  Şükrân شكران ( Ebced Değeri: 571 )
  Şükriye شكريه ( Ebced Değeri: 535 )
  Şükrü شكرى ( Ebced Değeri: 530 )

  T Harfi İle Başlayan İsimler
  Tahsin تحسين ( Ebced Değeri: 528 )
  Talhâ طلحه ( Ebced Değeri: 52 )
  Talia طالعه ( Ebced Değeri: 115 )
  Taner تاڭر ( Ebced Değeri: 621 )
  Tarık طارق ( Ebced Değeri: 310 )
  Tayyip طيّب ( Ebced Değeri: 31 )
  Tenzîle تنزيله ( Ebced Değeri: 502 )
  Teslîme تسليمه ( Ebced Değeri: 545 )
  Tuğba, Tûba طوبى ( Ebced Değeri: 27 )
  Tufan طوفان ( Ebced Değeri: 146 )
  Turhân طورخان ( Ebced Değeri: 866 )
  Tülay تولاى ( Ebced Değeri: 447 )
  Türkân (Türkan) توركان ( Ebced Değeri: 477 )

  U Harfi İle Başlayan İsimler
  Ufuk افق ( Ebced Değeri: 181 )
  Uğur اوغور ( Ebced Değeri: 1213 )
  Umut اوموت ( Ebced Değeri: 453 )

  Ü Harfi İle Başlayan İsimler
  Ülfet الفت ( Ebced Değeri: 511 )
  Ümran عمران ( Ebced Değeri: 361 )

  Ünal اونال ( Ebced Değeri: 88 )
  V Harfi İle Başlayan İsimler
  Vâhide واحده ( Ebced Değeri: 24 )
  Vâhit واحد ( Ebced Değeri: 19 )
  Vasfiye وصفيه ( Ebced Değeri: 191 )
  Veli ولى ( Ebced Değeri: 46 )
  Vildan ولدان ( Ebced Değeri: 91 )

  Y Harfi İle Başlayan İsimler
  Yâdigâr يادكار ( Ebced Değeri: 236 )
  Yâkup يعقوب ( Ebced Değeri: 198 )
  Yâsemin (Yasemin) ياسمين ( Ebced Değeri: 171 )
  Yâsin ياسن ( Ebced Değeri: 121 )
  Yaşar ياشار ( Ebced Değeri: 512 )
  Yavuz ياووز ( Ebced Değeri: 30 )
  Yelda يلدا ( Ebced Değeri: 45 )
  Yeliz يليز ( Ebced Değeri: 57 )
  Yeşim يشيم ( Ebced Değeri: 360 )
  Yıldıray يلديراى ( Ebced Değeri: 265 )
  Yıldırım يلديريم ( Ebced Değeri: 304 )
  Yıldız ييلديز ( Ebced Değeri: 71 )
  Yunus ينوس ( Ebced Değeri: 126 )
  Yusuf يوسف ( Ebced Değeri:156 )
  Yüksel يوكسل ( Ebced Değeri: 126 )

  Z Harfi İle Başlayan İsimler
  Zafer ظفر ( Ebced Değeri: 1180 )
  Zâhide زاهده ( Ebced Değeri: 22 )
  Zehrâ (Zehra) زهرا ( Ebced Değeri: 213 )
  Zekiye ذكيه ( Ebced Değeri: 735 )
  Zelîhâ (Zeliha) زليحا ( Ebced Değeri: 56 )
  Zennûriye ذنّوريه ( Ebced Değeri: 1021 )
  Zeyneb (Zeynep) زينب ( Ebced Değeri: 69 )
  Zeytin زيتين ( Ebced Değeri: 477 )
  Zübeyde زبيده ( Ebced Değeri: 28 )
  Zühal زحل ( Ebced Değeri: 45 )
  Zülal زلال ( Ebced Değeri: 68 )
  Züleyha زليخى ( Ebced Değeri: 657 )
  Zülfiye زلفيه ( Ebced Değeri: 132 )
  Zülfü زلفو ( Ebced Değeri: 123 )

  • Hacer ismi arapça da şu şekilde yazılır : هاجر. O halde ebced hesabı da sizin yazdığınız değildir. Siz taş kelimesinin arapça karşılığını yazdınız, isim olan Hâcer’in değil.

 22. Merhaba. Adım Tuğba 15/02/1985dogumluyum 26 yasımı bitireceğim inşallah. Bekarım .annemin adı Sevilay babamin adı Hikmet . Ebced hesabına göre bilgi alabilir miyim lütfen. Birde yigenim var 1yasinda Yusuf efe lütfen öğrenebilir miyim. Şimdiden tesekkur ederim

 23. tülay erdoğan said:

  doğum tarihim 22/06/1972 (yalnız 21’i 22’ye bağlayan günün gecesinde sabaha doğru saat 03.00’te doğmuşum) doğum yerim tunceli ebced hesabını öğrenmek istiyorum sevgiler

 24. tülay erdoğan said:

  benim adım tülay annemin adı düriye sizden ricam tülay ve düriye isminin ebced-i kebir hesabı ve esmaül hüsna’ya karşılık gelen ismini bulmanızdır bi de akıl fikir hesaplama ve ben ne zaman evlenicem ebced hesabı ile

 25. tülay erdoğan said:

  ebced hesabı ile ben ne zaman evlenicem

 26. ibrahim said:

  arkadaşlar ebced vardır ama yorumda vardır.dolayısıyle ebcedi ne tarafa çekerseniz. o yöne gider.bir arab kültürü olduğu kesindir. kimisi israil demiş ama israilin yaptığı top ve silahlarda vardır. yani israil işi ise yalandır. hazreti yakub aleyhiselamın israil denilen kişi olduğunu hatırlatmak isterim kültürünüzde yoksa yalandır bir şeyi bilmiyorsan yalandır. bilim kimsenin tekelinde değildir. vardır isteyen öğrenir araştırır isteyen yk der uymaya da devam eder.

 27. kizimin adi elif esimin adi ersan

 28. benim adım leyla annemin adı elif sizden ricam elif ve leyla isminin ebced-i kebir hesabı ve esmaül hüsna’ya karşılık gelen ismini bulmanızdır. 🙂

 29. ebced ve cifr hesapları doğru ve uygun amaca yönelik işlerde oldukça el verişli bir ilim dalıdır .. birçok bilgin alimler bu sanatı kullanıp bazı gaybi haberlere iznillah mazhar olmuşlar .. ahmed bin el buni muhyiddin arabi bayazidi bistami gazali zinnuni mısrı gibi buyuk dahiler yanında bu ilmi bildiği halde birşey çıkaramayanlarda olmuş ib-ı haldun gıbı flozoflar bu sınıfta ..yanı sozun hulasası bu ilimi her öğrenen bundan birşey cıkaramaz.. sadece allahın bıldırmk istediği kullarına bir lütfu bir ilhamı rabbanidir..

 30. SAYFAYI BAŞTAN AŞAĞI OKUDUM İMAM HATİP 1993 MEZUNUYUM OGÜN DEN BERİ EBCED HESABI ÖĞREN MEYE ÇALIŞIYORUM GENE DE ÖĞRENE MEDİM UZUN OLSUN ANLAT MASI KISA OLSUN BEN ASLA SIKIL MAM DA – NASI VE NERDEN ÖĞRENE CEM BEN BU HESABI YARDIM CI OLUR MUSUNUZ

 31. yasemin tokmak said:

  merhaba adım yasemin anne adım gülistan ben ebced hesabını yapamadım biri bana yardımcı olabilirmi 01 10 1989 doğumluyum

 32. merhaba adım ayten annemin adı nazife baba adı kemal, doğum tarihim 24.04. 1972 nişanlımın adı yusuf annesinin adı havva babasının adı alaaddin doğum tarihi:15.08.1978:ebced hesabına göre isimlerimizin sayısal değerlerini verebilirmisiniz teşekkürler

 33. Ebced hesabını biliyordum ama kullanım yerlerini çok fazla bilmiyordum. Güzel bir paylaşım olmuş..

 34. bu hesapları gerçekten bilenler bana ulaşsın lütfen

  • bu hesaplar bilmek veya bu hesap ile birşeyleri biliyormuş olmak falcılıktan medyumluktan çok ayrı bi şeydir arkadaşım.bu sadece harflere verilen değerlerden çıkan sonucu okuyor olmak tır sadece..ebced hesabı ılede amatorce kendi merakım kadar uğraşmak çok anormal olmasa gerek

  • ersin tazegül said:

   slm canan ben ersin face im ersin tazegül arama motoruna benianlasana_2121 yazsan ben çıkarım eğer ebced değerleri ilgini çekiyosa bana dön

 35. adnan tanışmak istiyorum senınle bana adres ver bana ulaş lütfen

 36. teşekkürler kardeşim

 37. Ebced hesabı islamiyettende önce olan bir hesaplama yontemidir/ yahudi icadidir deyip hemen atmak akil kari degildir\ Resullullah s/a/s/ yeri geldi tevrattanda hukumler verdi/ kabul etmeyenlerinki matbaa gavur icadidir kullanilmaz turu soylemlere benzer

 38. benim babamın adı sait annemin adı emine 13 agustos 1987 yılında doğdum benim ebced numaramı nasıl hesaplayacagız. eğer adım ne olursa aklım ve mantığım yüksek olurdu. bana maille dönerseniz sevinirim. teşekkür ederim.

 39. tuğçe said:

  ismim tuğçe annemin adı hülya dogum tarihim 02.08.1989 sevdigim kişinin ismi gökhan anne adı elveda 87 dogumlu ben ebced hesabımızı ögrenebilirmiyim

 40. bu arada ABD nin Aya çıkmadığını almanlar ispatladı geçen yıl neil Armstrong Adanaya geldiğinde bu soru soruldu tahmin edileceği gibi yalanlandı.Bende soğuk savaşta rusya karşısında bozguna uğramamk için üretilmiş bir yalan çünkü o devirde rusya uzaya önce bir köpek sonrada yuri gagarini gönderdi.ABD de satın aldığı basın yoluyla bu yalanı kabul ettirdi(En azından ben öyle olduğunu zannediyorum)

 41. arkadaşlar ebced hala özellikle Adana ve Hatayda yaygın kullanılıyor özellikle bazı evliliklerde yada işlerin sürekli ters gitmesi gibi durumlarda isim değiştirildiğinde ve ebced hesabına göre yeni göbekadları alındığında mucizevi şekilde iyileşmeler olduğu gözlemlenmiş hatta bazı aileler yeni isimleriyle tekrar hoca nikahı yapıyorlar.Bu ve benzeri hesaplamarla çok enteresan bilgilere ulaşılıyor birde şu mucize sabit sayı vardı sanırım 0,618 idi bu sayı ne işe yarıyor bilen varsa bilgilendirirse sevinirim.

 42. Ebced ve yazılanlar konusunda konuşmaya ilmim yetmez. Tek yazacağm şey yukarda ABD nin 1969 yılında AY’a çıkma hadisesi ile kuranı kerim ayeti bağdaştırlımaya çalışılmış. TEK GERÇEK ABD NİN AY’A FALAN ÇIKMADIĞIDIR. RESİMLERİN HEPSİNİ NEVADA EYALETİNİN ÇÖLLERİNDE ÇEKMİŞLER. BUNU TÜM ABD LİLER VE DÜNYA BİLİYOR ARTIK. ZATEN AYA ÇIKMA İMKANLARI OLSA İDİ YİNE GİDERLERDİ. VE BİR GERÇEK DAHA HİÇ BİR GAYRİ MÜSLİM AYA ULAŞAMAZ!!!

 43. LOKMAN said:

  arkadaşlar merhabalar… ebced hesabına göre karakter tahlili yapılabiliyormuş??? herhangi bir bilgisi olan var mı??? yardımcı olabilirseniz sevinirim

 44. tuğba said:

  acil cevap verebilirseniz çooooooooookkkk sevinirim..
  bebeğimizin doğmasına in. 11 gün kaldı ve biz hala şüphedeyiz isim konusunda..

  (akıl fikir hesabı yapılırken) ebced hesabında kalan rakam ‘0’ ise nasıl değerlendiriliyor? 9 mu kabul ediliyor? akıl ‘8’, fikir ‘0’ ise iyi midir?

  bir de, gizli isim (büyü yapılırsa çocuğu etkilemesin diye konan) ebced hesabına katılıyor mu kulağa okunduğundan dolayı? yoksa sadece günlük hayatta kullanacağı isim mi önemli?

  lütfen yardımcı olun……

 45. merve söylemez said:

  ebced için osmanlıca yazımını mı,arapça yazımını mı göz önünde bulunduracağız?

 46. iyi günler öncelikle sizleri birşey sormak istiyorum izniniz ile ben nişanlımla 1bucuk sene bereber yaşatık evlenecektik okuldan dolaı bekledik ama annem nişanlıma istemedi annemin büyü ile ayırdıgına düşünüyorum ne apabilirim acaba yardımcı olurmusunuz aramız iyidi nişanlım ile aniden arıldık

 47. anne adı ve kendi isminle hangi burca ait olduğun bilinmesi doğrumudur ark. teşekkürler..

 48. ayşen said:

  merabalar.yakında kızımız olacak.’elif sare’ düşünüyoruz uygun mudur acaba hesaplar mısınız.’elif sare’ isimleri bi arada uygun mudur .ayşen 24.11.1985 fatih mehmet 10.03.1985.

 49. adım yasemin soyadım önal anne adım emine 04.03.1990 doğumluyum ,nişanlımın adı erhan soyadı ergül anne adı senem 12.05.1987 dogumlu ama dogum tarihi doğru tarihi değil…ebced hasabımı ögrenmek istiyorum gerekli bilgileri yazdım yardımcı olursanız çok sevinirim…hayırlı günler.

 50. slm ben seval anne adım aysel adanadan 11.09.1986 dogumluyum banada bakın ebced hesabımı merak ediyorum

 51. evlendigimizden beri elimizi neye atsak kuruyor bu kısmetsizlikten nasıl kurtula biliriz

 52. ebcet hesabı yaptırdım benim ve eşimin kısmet rızkı kapalı çıkıyor gerçekten bir terslik var ama ne kadar dogru bilemiyorum bunun için neyapmalıyım? lütfen yorum ve bilgilerinizi bekliyorum….

 53. ihsan ramazan said:

  bismillahirrahmanirrahim.
  ben ramazan ayının ilk gunu temmuz 10 cuma sabahı doğmuşum.
  bazı hocalar var bazı deişik olaylar oldu normalde olmayan şeylerden.. ebcet hesabı yaptılar bana durup dururken mehdi diolar tabi komedi bu.. 🙂 baya bi guldum yanılıyorlar tabiki.. gözümün altında ben var diye mehdi denmesi anormal ama merak ettim. ebcet hesabına gore ismim hakkaten bişiy ifade ediyormu?
  ihsan ramazan ismim
  10/07/1981

 54. Allah yardımcınız olsun o kadar çok soru sormuşsunuz yok ebced hesabı ile kaç sayısı yok doğum tarihim arkada$ım onları soracağına git rabbimden iste rabbim istediğinizi veriyor zaten. emin olun şuan bu yazıyı okuyorsanız rabbim istediğinizi vermiştir.
  Allah hepimizi affetsin.

 55. müslümannlık iddasında bulunan kişiler gaybı ALLAHTAN başka bilenin olduna inanması okişiyi kafir yapar onun için bizim fikrimiz kurana tabi olmaktır gerisi fasafiso ben kendimin kıyametinin nezaman kopacagı yönünde korkuyorum inş. kullugumuzu yapıp ve bu hal üzere son nefesimizi veririz

 56. ramazan öz anne adi zekiye baba adi cafer öz

 57. DENİZ said:

  selamün aleyküm benım ısmım denız baba adı birol anne adı meral ebced hesabına göre yorumlarmısınız?

 58. slm benim adim YUSUF 14.07.1976 anne adi sultan baba adi mehmet ebcded hesabina göre yorumlarmisiniz

 59. Garip_Yolcu_ said:

  VE EN DOĞRUSUNU ALLAH BİLİR.

 60. Garip_Yolcu_ said:

  ARKADAŞLAR BAZI İNSANLAR VAR ARANIZDA HEM İSLAM DİNİNE İNANMIYORLAR HEMDE BÖLE SANKİ FAL BAKTIRMAYA ÇALIŞIYOLAR.ONU YAPACAĞINIZA DİNİMİZİ ANLAMAYA ,
  YAŞAMAYA ÇALIŞIN.HAKİKAT BUDUR.BUNLARDA TABİKİ BİR İLİMDİR.(ilim değildir diyenler için)
  Selam ve Dua İle

 61. ismimi yorumla

 62. ben ismimin numaraasını öğrenmek istiyorum

 63. ayrıca kimseyi darıltmak gibi bir niyetim yok ama böyle şeylere inanmak insanı allah korusun allah yolundan çıkartıp bazı kimselerin yolundan gitmeye iter allah kimseyi şaşırmasın böyle bir şeye inanıp da hayatını buna göre planlamaya kalkanada acırım ayrıca bir hadiste eğer başınıza gelecekleri bilseniz yemeden içmeden kesilir ölürdünüz diyor yani bunların hiç bir kıymeti yokda yıldızların ne dediğinin önemi çok öylemi kuran haktır ondan gayrısı yoktur ona inanın söylediklerine uyun gerisi boş ebcetten yıdıznameden faldan medet umanlar allaha hesap vereceksiniz birgün unutmayın böyle şeylere inanmaktan şeytanın ve cail hocanın peşinden gitmekten allah bütün müslümanları korusun amin

 64. bu hesapta bile yanlış çıkma olsılığı çok yüksek hiç alakası olmayan rakamlar çıkabiliyor bir kimsenin isminin sayısal karşılığına bakarak bütün hayatını nasıl özetleyebilirsiniz sonra istikbal okumak haramdır bunu bilmiyormusunuz hadi onu geçtik ayette şöyle diyor

  gaybın anahtarı sizdemiki siz bunadamı inanmıyorsunuz gelecekten haber vermek gaybdan haber vermek değilmi yoksa sonra kuranda böyle bir hesap var geleceğinizi hesaplayabilirsiniz yazıyorda benmi göremedim madem öyle ben size bir şey tavsiye edeyim kimin cehennemde ne kadar yanacağınıda hesaplayın özelliklede kendinizin

 65. merhaba adım deniz ebced alfesine göre numarısını öğrenmek istiyorum..şimdiden teşekkürler

 66. şeyma = 351

 67. ben ismimin numaraasını öğrenmek istiyorum

 68. kadriye=329
  menşure=601
  İsimlerin ebced hesabında ki karşılıkları. yorumu da falcılar yapsın 🙂

 69. 29 01 1965 anne adı menşure ben kadriye yorum yaparmısın

 70. anne adı menşure benim adım kadriye 29 01 1965 doğum tarihim yorum yaparmısın

 71. dana öncede yazdım ismim pınar
  pınar // Temmuz 15, 2010 1:37 pm | Cevapla

  benim adım pınar, anne adım sevim
  nişanlımın adı ilker, onun annesinin adı fikriye, benim doğum tarihim 28.06.1986
  nişanlımınki 13.08.1985
  uyuma bir bakarmısınız

  • ben sadece isimlerin değerlerini hesaplayabilirim. uyumdan anlamam. Eğer değerleri yaz ben bulurum diyorsan hesaplarım.

 72. ecrin elif = 982

  yeliz = 57

  bülent = 488

  çocuk akıl = 3
  fikir= 4

 73. leyla = 71

  Bina = 13

  isimlerin karşılıkları bunlar.

 74. Benim adım : Leyla
  Annemin adı: Bina
  14.10 .1987
  Ebced hesabıma acilen bakarmısınız lütfennnn!

 75. merhabalar benim ismim yeliz eşimin bülent kızımızın ecrin elif .lütfen uyuma bakarmısınız ben anlayamadım teşekkürler

 76. ebced hesabı gerçekten var olan bir şeydir, saçma değildir. Çocuk isimleri sahabe ismi olabilir ama bu hesabında faydası vardır.

 77. Ebced hesabı hurifilerin işidir yani hurafecilerin işidir ve bu osmanlı zamanında kaldırılmıştır.Yeniden hortlamasının sağlamanında bir anlamı yoktur.Çocuklarına isim koymak isteyen arkadaşlara önerim sahabe isimleridir.Saçma bir hevesin peşinden koşmayın.

 78. benim adım pınar, anne adım sevim
  nişanlımın adı ilker, onun annesinin adı fikriye, benim doğum tarihim 28.06.1986
  nişanlımınki 13.08.1985
  uyuma bir bakarmısınız

 79. bebeğimiz kasım sonu aralık başı doğacak

 80. anne adı tuğba baba adı ihsan

 81. teşekkürler.

 82. oğlak burcuyum ama ,ebced hesabı yaptığımda burcum yay olarak çıkıyor?doğru yaptığıma eminim ama bu hesapla doğru burcuma ulaşamadım!

 83. adnan sultan selim said:

  slm arkadaşlar ebcet uydurma değildir.ben size bazı gerçekleri söyleyecegim.
  1.2035 yılında üçüncü dünya savaşı
  2.2012 avrupada cografi keşifler
  3.2060 dördüncü dünya savaşı
  4.2017 mehdinin gelişi
  5.

 84. ebru isminin ebced hesabını söylermisiniz. lütfen cvp

  • adnan sultan selim said:

   ebru hanım biraz yalnızlıktan hoşlanıyor gibisiniz.bazen arkadaşlarınlada tartışmaktan vazgeç.seni güzel günler bekliyor.inançlısın ( muhafazakarsın ) herşeyide kafaya takma öyle

 85. kardeşlerim size sadece şunu deyim eğer bişeyler öğrenmek istiyosanız ilk önce kapıya gelin kapı hz aliyel murtazadır valayet makamı odur sır kapısı odur

  • adnan sultan selim said:

   slm tarikattasın galiba.velayet kapsıda öyle kolay değil.menzile gitt…..

 86. enis isminin ebced hesabini soylermisiniz?

  • adnan sultan selim said:

   502 tolamı annenin isminide yaz birşeyler çıkacak
   e-1 n-50 i-1 se-500 enis çoktı
   502

 87. cevap bekliyorum

 88. Gülsün said:

  Gülsün isminin emced hesabını söylermisiniz

 89. anne:sevgi
  baba:mustafa
  ebced hesabına göre kızımızın ismin ne koymalıyız

 90. islamiyet ve kur’anımız koskoca evren gibi geliyor bana. Allah’ımız bize kitap göndererek ,açıklamış, istediği gibi kul olmamız,doğru yaşamamız için bizi bilgilendirmiş. biz insanlar,aklımız kadar okuyoruz,anlamaya çalışıyoruz.bildiklerimiz, deryada nokta gibidir.Ama en azından kötü huylarımızı bırakıp, iyi güzel şeyler yaparak ,ALLAHIN inayetine kavuşuruz gibi geliyor bana.Olacak şey değil ama,eğer tekrar doğmak hakkım olsa,arapça konuşulan bir ülkede doğmak, arapçayı çok iyi konuşmak,hatta edebiyatını , imlasını çok iyi tahsil ederek, KUR’ANI sindire sindire,anlayıpta okuyabilmeyi çok isterdim.Arapça bilmeyenlere, günahtır -dokunma dendiği bir kuranımız vardı. Şükürler olsun ki bir büyüğümüz türkçesini okumakta iyidir ,okuyun dedi de ben okumaya başladım. Ve kendimi sanki sonsuz bilgi okyanusunda buldum. Bu köşede yorumların hepsini okudum. Ebcet hesap ilmi diye anladım. ve kuranda bazı bilgilerin bu hesapla örtülü olduğunuda anladım. Ama bazı kişilerin adım şu , benim ebcetim nedir diye sormaları, benim hesabım nedir anlamına geldiğinden bu sorulardaki mantığı anlamadım. …..Güzel bir yorum köşesi çok beğendim. ellerinize yüreğinize sağlık. selamlar..

 91. mustan ayyıldız said:

  ebced hesabı gerçekten mantıklı birsey aklını ölçtürmek isteyen varsa gelsin

 92. hakan_b said:

  arkadaslar yorumlarin neredeyse tamamini okudum..bikac kişinin yazdiklari mantikli geldi bana sadece..
  yanlis bilmiyorsam ayeti kerimede geciyor…fala bakan da baktiran da bizden degildir..hadis de olabilir…
  her ne türlü olursa olsun ebcetmiş bilmemneymiş..böyle bir ilim evet olabilir..hak bir ilim de olabilir..ama fala bakmaya yarayacagini hic sanmiyorum…cünkü fal gayb gelecek bunlar Allaha aittir…ondan baska kimse de bilemez…bos yere sacmalamayalim lütfen…böyle bir şeyin var oldugunu bilmek bile yeter…bu da bir ilimdir….

 93. arkadaşlar ebcet hesabını bilen var ise bana lütfen gülseren isminin hesabını yapabilirmi

 94. mehmet halaf said:

  SELAMÜNALEYKÜM KARDEŞLER! ALLAH’IN RAHMETİ VE BEREKETİ ÜZERİNİZDE OLSUN İNŞ DERİNDEN DÜŞÜNECEK OLURSAK ALLAH C.C. YARATTIĞI KULLARININ ALNINA YAZDIKLARI KADER DEDİĞİMİZ VE HAYATI BOYUNCA KARŞILACAĞI İYİ VE KÖTÜ HALLERİ HASTALIK BELA VE MUSİBETLER , SAĞLIK HUZUR VE MUTLULUKLARI ANNE KARNINDA 120 GÜNÜNDE YAZILMIŞ OLUP BU YAZILANLARIDA SEBEPLERE BAĞLAMIŞTIR. ALLAH’IN İNAYETİ İLE OLMAYAN HİÇBİR ŞEY YOKTUR O İSTEMEZSE KURU BİR YAPRAK BİLE KIMILDAMAZ KULLİ ŞEY’İN SEBEBE SAKIN İNANCIMIZI KAYBETMEYELİM. UNUTMAYALIM Kİ ALLAH HERŞEYİ EN İYİ BİLEN İŞİTEN VE GÖRENDİR BİZ KALBİMİZİ BİZİ YARATANIMA DAYARSAK BİZDEN DAHA HUZURLU VE MUTLU BİR İNSAN OLAMAZ CAHİLLERDEN OLMAYALIM EBCED BİR İLİM DALIDIR BU ALLAHIN İNSANA LUTÜFLARINDAN BİR LUTUFTUR GAYBİ ANCAK VE ANCAK ALLAH BİLİR BU ARADA 3 ŞEY ALLAH’IN TASARRUFUNDA OLUP HİÇKİMSE BİLEMEZ 1- KADER 2- RIZIK 3- ÖLÜM BUNLAR ALLAH İNDİNDEDİR HİÇBİR YARATILAN BUNU ASLA BİLEMEZ HEPİNİZ ALLAH’A EMANET OLUN

 95. ismail said:

  yasar nuri öztürk denen sapik,bir yazisinda, batili bir düsünür:MUHAMMED ve DECCAL isimlerinin ebced degerinin ayni oldugunu söylemis,ben hesapladim hic alakasi yok,bu konuda beni aydinlatabilirmisiniz.ALLAH C.C. razi olsun

 96. FURKAN said:

  s.a
  ben:18.06.1995 doğumuluyum ismim furkan ebced hesabım çıkarabilirmisiniz

 97. arkadaşlar benim adım mikail ebced değeri 90
  17 kasım 1988 doğumlyuum.nişanlım adı melek ebced değeri 247 28 ekim 1990 doğumlu.bu isimlere karşılık burç değerleri varmış.bu burç değerleri ve anlamlarını yani kişilik karektriztliklerini nasıl öğrene bilrim.ve cocuğumuz adını ne koymamız gerekiyor hem akıllı ve zeki olması için imdiden teşekkürler.

 98. arkadaşlar
  ebcet ilmi gelecekten haber vermez bunu birkere ilk başta öğrenin artık gelecekten allahtan başka kimse haber veremez gelecekten haber verilseydi dünyanın düzeni altüst olurdu bakınız küfre gidiyorsunuz ebcet ilmini zamanla birkaç ilim adamı isimlerden yolaçıkarak bir kişinin hayatını göz önünde tutarak yazmışlar olay budur

 99. ertuğrul said:

  ebcet hesabına göre kıyamet new zaman kopacak

 100. s.a benim ismimmi ebcdedle
  yorumluycxak varmı varsa allah razı olsun
  halil zihni
  ana adı:naime
  baba adı:hikmet duran
  dogum tarihi:06,01,1976

 101. Yunus Emre said:

  SeLamunaLeykum..!! arkadaşLar Sizden Rica oLcaq ismim, Yunus.Emre
  dogum tarihi,01,05,1987
  anne adı:ayşe
  baba,adı:abdulkadir
  ebced hesabına Göre ßen Nezaman Zengin oLacam Yaw

 102. Merhaba benim sizden ricam bir isim vereceğim doğum tarihinide anne ve babasının adınıda sizden bu kişinin ebced hesabıyla bana kim olduğunu söylemeniz ve beni aydınlatmanızı rica ediyorum adı:halil zihni
  ana.adı:naime
  baba.adı hikmet.duran
  dogum.tarihi:06,01,1976
  dogum yeri:Gaziantep

 103. selam hocam ben ahmet 1984 doğumlıyım benim kısmetim kapalı nereye gitsem bozuluyor bekarım her kız istemeye gitiyimde bozuluyor işlerim iyi gitmiyor neden yıldızım kötümü muhabet etiyim kişiler bana bakmıyor neden iş yerim okadar çalışmıyor neden hocam cevabın bekliyorum saygılar

 104. hocam ben ahmet 1984 nisan dodum benim kaderim kapalımıdır her kız istemeye gitiğimzde bozuluyor neden

 105. zeynep said:

  isim-Zeynep
  Anne adı-Döne
  05-11-1973
  Ebced hesabına göre burcum hangisi ve ne der benim için ilgilenirseniz sevinirim cevabını E-postadan göndermenizi rica ederim mümkünse şimdiden teşekkürler

 106. adi rana
  soyadi sepetci
  ana adi dönüs
  baba adi gökhan
  19.04.2003
  lütfen kizimin ebced ilminde hesabina bakarmisiniz bu benim icin cok önemli suan kendisi zor bir durumla karsi karsiya..

  • adnan sultan selim said:

   slm rana
   ra 200 nun 50 kızının ebceti 250
   anne adı dönüş
   4+50+500=554 anne adı
   toplamı=250+554=804
   804 ü üçe böl
   kalan 1 sayısı.
   devamı var

 107. Ne kadar çok meraklı varmış ebced hesabı ile ilgilenen.Ebced ile isim den doğum tarihinden fala bakılmaz.Ebced bir ilimdir fal için değil genelde büyü yapımı ve bozma için ve aklınıza gelemeyecek işlerde kullanılır.Rasgele benim ismim ebced hesabına göre kaç yapıyor,falıma bakarmısınız gibi boş işlerle vakit harcamayın.
  Ebced hesabını tam bilenler derin havas ilmi ile ilgilenen dünyevi işlerden elini eteğini çekmiş kişilerdir.Bunlarda zaten bu ilmi kimseye öğretmez.Ben biliyorum sana göstereyim gibisinden şeylere kesinlikle inanmayın,yarım yamalak bilgiyle olacak şeyler değil bunlar.Çok derin arapça ve matematik bilgisi gerektirir.Onun için hiç bulaşmayın.En ufak bir yanlışta yamulursunuz.Ben biliyorum diyenlerde kurtaramaz sizi.Aman ha diyorum!başka birşey demiyorum.

 108. egemen ege said:

  sitenizden özür diliyorum,
  ama yinede ne oldugunuzu tam manasiyla cikaramadim?
  Allah seni seviyor linki beni niye misyoner siteye
  aktardi anlamis degilim?

 109. slm.alykm.müslüman kardeslerim,
  dikkatli olun, uyanik olun! bos seylerle kendinizi avutmayin!
  burasi hiristiyanlik inancini yayan bir site!
  özellikle müslüman kardeslerim, dikkatli olun!
  gidin youtube den iran 2009 yapimi hz.yusuf
  dizilerini izleyin! mükemmel bir yapim!
  idda ediyorum, ben böyle güzel dini bir dizi hic görmedim.

 110. adım :fatma buket
  ana adım :firdevs ferhan
  baba adım : mehmet
  eşimin ismi : osman
  doğum tarihim :17 / 12 /1978
  oğlumun ismi : fikret
  oğlumun doğum tarihi : 07 /08 /2007
  kendim çok uğraştım ama bu hesaabı çözemedim…..lütfen benim ve oğlumun ebced hesabını yaparmısınız bide 7 temmuzda bebek bekliyorum ismini koyarken neye dikkat etmeliyim…teşekürler….

 111. yorumları okudum ark dan bayaği bi ilginç yorumlar gordum =))) ilginç komik ahlaklı terbıyesızce çok sayıda.bnm yazıs nedenım ben kendım bu hesabı nasıl çözüleceğini çözemedim bilen varsa yardımcı olur mu bana mail leirini beklıyorum şimdiden TŞK ler…POYRAZ…

 112. merhaba ben nurhayat benim ebced hesabıma bakabilir misinizdoğum tarihim:03.05.1969 said:

  merhaba ben nurhayat benim ebced hesabıma bakabilir misiniz. doğum tarihim:03.05.1969 baba adı:Ramazan teşekkürler…

 113. Slm benim ebced hesabıma bakabilir misiniz
  adım:merve
  doğum tarihim:21.03.1991
  baba adı:muammer
  teşekkürler…

 114. allahitanımak adlı sıteyle ilgili said:

  allahı tanımakiyanlara ayıt bir site misyonerlik çalışması yapıyor adlı sıte hiristiyanlık için

 115. slm ben ebced hesabıyla ne zaman öleceğimi öğrenmek istiyorum.Töbe Yarabbim.Ya insanlar aklını mı kaçırdı yoksa kehanet bu kadar cezbedici bir özelliğe mi sahip.kardeşlerim Allah akıl fikir vermiş.bu tür ilimleri Allah’tan korkmayan kuldan utanmayan insanlara öğretenlere lanet olsun. Ben büyü denen lanetten çok çektim.gizemli işlerle uğraşmayın.özel kimlik bilgilerinizi kimseyle paylaşmayın.uğraşanlardan mümkün olduğu kadar kaçın.bir dakika sonra şu olacak bu olacak diyenlere inanmayın.zamanın ilmini sadece Allah bilir.Kur’ana sımsıkı sarılın.Allah’a itaat edelim.birbirimize dua edelim.

 116. ebced hesabı bir uydurma değildir. bir çok din alimi bu hesapla bazı şifreler bulmuşlardır

 117. MELİSA ismi ebced hesabına göre hangi burca ve numaraya geliyor acaba?

 118. şevket said:

  EGE isminin ebced hesabı na göre numara değeri ve bu değer ne anlama gelir .teşekkürler

 119. ebced hesabı hakkında tam bir bilgim yok ama isim isteyen birçok kardeşime derim ki;önce bi açın Ku’an’ı Kerim i okuyun Allah u Teala nın bizlere emrettiği şeylere bakın kendinizi nefis muhasebesine çekin unutmayalım ki gelecekte neler olup olmayacağını “ancak ve ancak” ALLAH bilir vesselam

 120. lütfen benimle nusayrilik hakkında bilgisi olan biri irtibata geçsin…

 121. Mahmut Akar said:

  YaHu arkadaşlar
  Niçin illa da ebcedin peşine düşüyorsunuz?
  Kendinizi Kur’ana göre bir hesaba çekmeniz daha hayırlı olmaz mı ?

 122. sinobeach said:

  Selam benim dogum yilim belirli 1979ama gun ve ay konusunda emin degilim ailemde hatirlamiyor gun olarak annemin ismi Fadime benim Erol bana yardimci olabilirmisiniz hangi gun dogdugumu bulmama.simdiden tesekkurler.

 123. anne:zerrin baba:cemal
  doğum tarihi:06/06/2009
  erkek bebek oldu isim önerebilirmisiniz?

 124. selamlar said:

  arkadaşlar acaba ebced e bakılıyomu kadriye anne adım zekiye rica ediyorum çook memnunolurum

 125. çetin çelik said:

  merhaba benim ismim çetin eşimin adı nufus cüzdanında ümmihan ancak kullandığı ismi melek nasipse erkek bir çocuğum olacak ismini ne bırakmam gerekir bu hesaba göre? teşekkür ederim birde bu hesaplamada melek’i mi baz almalıyım yoksa ümmihan’ımı?

 126. Merhabalar. Lütfen benim de Ebced hesabıma bir bakabilir misiniz?

  Kenan İşan – 03.05.1986

 127. ben sizden illerimizin arapça yazılışlarını istiyorum.mesela Ankara arapça olarak nasıl yazılır.selamlar

 128. slm bende ebced hesabıyla ne zaman sevdigimle evlenecem ona baktırmak istiyom tşkler.

 129. nefertiti said:

  ben ebced hesabıyla remzi ve emel ismlerinin rakamlarını öğrenmek istiyorum

 130. patişah zamanında ebcet hesabını bilen birini çağırır..patişah adama sorar sen ne iş yapıyorsun
  adam:ebcet ilmini biliyorum der yani sır ilmi der
  patişah;sana bir soru soracagım;bilemezsen kafanı uçuracagım der
  adam:tamam der
  patişah:şimdi burdan sarayıma gideceğim sarayımda 8 kapı var hangi kapıdan girecegim der.
  patişahın bir şartı vardır kendisine hanği kapıdan gireceğine dair bir kagıda yazı yazmasını ister.saraya vardıktan sonra kapıyı açtıktan sonra okumasını söyler..
  patişah saraya varır.düşünür ben şimdi hanği kapıdan geçsem ..patişahın aklına birmuziplik gelir aklına yani bir kapı yaptırmak gelir buda dokuzuncu kapı ve yaptırır ordan içeriye girer
  girdikten sonra adamın kendisine yazmış olduğu kagıdı açar okur
  kağıtta ne yazar biliryormusunuz
  patişahım yeni kapınız hayırlı olsun

  • Emine Yılmaz said:

   slm bildiğimiz ve değişmeyecek tek şey geleceği Allah tan başka bilen yoktur. fal baktırmak şirktir…. şimdiye kadar hiç baktırmadım… ama bunun yanında çok çeşitli ilim dalları var… b ilim doğru olabilir…. adnan bey siz de bu konuyla yakın ilgilisiniz galiba o yüzden size yazıyorum ebced ilmini bugün gördüm… Emine yılmaz 15.04.1983 saat 5:30 regaip kandili 😀 ebced hesabına göre ne dersiniz merak ettim….

 131. açıklamasını yapayım size evet ebcet ilmi dogrudur.bir de size sır vereyim üçüncü dünya şavaşı amerika ile almanya arasında olacaktır.savaşın asıl çıkış sebebi ise almanyalı birinin papayı öldürmesiyele başlayacaktır.bir sır daha vereyim…avrupada 2012 tarihinde cografi keşifler olacaktır..yagmurun teknolojik imkanlarla yagdırılacaktır.son bir sır daha vereyim sizlere 2018 tarihinde hollandalı e??nh?? tarafından akçger kanserinin çözümü bulunacaktır

 132. slm ebcet ilmi ilk defa allahu teala tarafından hz ali’e nakşedilmiştir

 133. papatya said:

  Merhabalar.Benim doğum tarihim yanlış yazılmış.İsmim Serpil 1982 yılında doğdum, anne adım Nurhayat.Ebced hesabına göre hangi burç oluyorum.Lütfen beni aydınlatırsanız çok sevinirim.Saygılar.

 134. Deniz said:

  Merhabalar..Sizden ricam Rıza isminin ebced hesabını bana yazabilir misiniz?Lütfen..Teşekkürler..

 135. Terbiyeni takın. Terbiyesiz herif.

 136. len olm hepiniz çizmişsiniz ziktirin gidin ayşeye fatmaya nolmuş aliye hüseyine nolmuş sikik sikik isimler arıyosunuz

 137. abdurrahman Bayhan said:

  Ben Abdurrahman 1967 ocak ayının 6 sında doğdum. Eşim Güllühan şubat aynın 20 ‘si 1968 yılında dogdu.Oğlum Muhammet Taha 1998 yılının nisan ayınnın 19’unda doğdu.Ebcet hesabına göre genel özelliklerimizi öğrenmek istiyoruz.Şimdiden teşekkürler saygılar

 138. M.tuğba Akyüz said:

  Biz bir kız çocuğu bekliyoruz.İsmini ebced hesabına göre vermek istiyoruz.Eşim İbrahim 12/12/1976 ben tuğba 18/09/1980 kızımız 3 haziran 2009 da doğacak inş.Yardımınız için şimdiden teşekkürler

 139. Merhaba, biz mümkünse Osman Devrim Çetin ve Deniz Çetin isimlerinin ebced hesabıyla yorumlanmasını istiyoruz. Teşekkürler.

 140. yusuf garip said:

  bu site hristiyan sitesi mi?
  http://www.allahitanimak.com sitesi ile ne alakanız var
  lütfen

  • mason bunlar mason düşmeyelim kardeşlerim bunların hepsi imanımızı zayıflatmak için kurulmuş sitelerdir

 141. fırat bulut said:

  s.a benim ismimmi ebcdedle
  yorumluycxak varmı varsa allah razı olsun

 142. sitenizin içerisinde google reklamı vardı ordada bu site http://www.allahitanimak.com/ vardı ?????

 143. SA. Ben ebced hesabı nasıl yapılır öğrenmek istiyorum. Nasıl hesap yapılır veya kendimle ilgili nasıl hesap yapabilirim, Bu konuda yardımınızı bekliyorum.
  Kemal kahraman istanbul.

 144. Allah aşkına arkadaşlar, ayıptır günahtır, Yaradan’a hesap kitap yapılır mı? Haşa büyü de yapın o zaman. cahiliye devrindemiyiz ya.. bu kadarına da pes.. birileri de ordan hocam bu isim caiz mi vs. diye soruyor. tövbe Yarabbim.. Kuran ı Kerim i, Yaradan okuyun ders alın feyz alın diye gönderdi. akıldan bi haber kullarına doğru yolu görsünler diye. Allah ıslah etsin.. İlim ancak düşünen araştıran beyinlere gelir. Kömürü yakıp ısınmak, sonra şükretmek yerine, ona tapanlardan ne farkınız var bu hesapları yaparken. ebced hesabı putperestliktir.

  ikinci notum; düşünen beyinler için. lütfen araştırın hoca ismini almış arkadaşlar. fatih döneminde bu ebcedciler ne oldu?fazlullah hurufiler nasıl diri diri yakıldılar??sadrazam mahmut paşa nasıl gömdü bunları kuyulara..

  yazıktır ki gönülden saf olarak inanmış insanları da etkiliyorsunuz.

  KURAN HAK DİNİDİR. BATIL HESAP KİTAP SADECE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR İÇİNDİR.

  KURANI OKUYUNUZ, OKUTUNUZ. SEVAP ÖĞRENMEKTEDİR.

  Allah rızası için diyorum; artık Müslüman alemi dinini öğrensin. Kuran ı Kerim apaçık gönderilmiştir. Anlayarak okuyun.Birilerinin maskara hesaplarıyla değil.

  hurufilik din oldu sayenizde arkadaşlar. Gönderilen kitaplar bize Allah’ın gönderdiği uyarıların sözlere bürünmüş halidir. aklımız ise Allah’ı yegane hatırlamamız için gerekli tek cismdir.

  aklımızı yitirmeyelim.

 145. faruk sadi said:

  abı arastırmalarınız cok guzel basarılarınızın devamını CENABI ALLAH DAN DİLİYORUM.ebced haktır yahudi uydurması degildir cunku cogu alımlerımız bu konuyla ılgılenmıstır örnegın fatıh ın hocası aksemsettın hoca ondan sonra said nursi ve daha bır cok alim ve bıde omer celakılmıdır ne dır oda ıyı yapıyo bu ısı .hepınızı tebrık ederım hos bı sayfa emegı gecenlerden ALLAH RAZI OLSUN . tesekkur ederım………

 146. arkadaşlar ya benim ebced hesabıma bir baqkarmısınız
  adım=büşra
  soyadım=yıldız
  ana adı=elif
  baba adı=seyfi
  doğum tarihi =12 07 1994

 147. SAYIN BAYLAR
  HZ aLİ GÖZÜMÜ YUMDUM.bin kapı açıldı tekrar yumdum.her kapıdan bin kapı açıldı.demiştir.Selmanı Farisi hakkında Selman
  insan aklının alamıyacağı mantığının tahhammül edemiyeceği ilme sahiptir demiştie.İlim o kadar basit bir şey midir. Hz Musa hz hızır karşısında
  çocuk gibi kalmıştır.Bu cifr mifir ebced mebced milyonlarca ilim çeşidinden bir tanesidir.Bunlar gibi milyonlarca çeşit ilim vardır.Hey cahiller hey. denizler mürekkep olsa ağaçlar kalem olsa melekler de yassa yedi defa deniz boşalsa bitirililemiyecek kadar ilim olan Kur an bu kadar
  basit bir şey midir. işte anlayın ki bu ebced bile
  ne kadar çok şey anlatıyor tabi ki anlayana.Hz Muhammed Aleyhisselam Kur an ilmi kadar benim ilmim var demektedir.Hz peygamberin ilmi S.A.S.)(alehisselatu vesselam)denizler murekkep olsa anlatılamıyacak kadar çoktur. Basir bir gavs ve kutbu azam dünya gibi 16 alemiden haberdar ve ve iştigallidir.Peygamberler ise 16.000 aleme iştigallidir. İlim o kada r geniş ve büyüktür.ki.
  bir ebced konusunda cahil cühela sürüsü ileri
  geri laf ediyor.İlim bir denizdir ummandır.
  bir tane değil milyonlarca çeşit tir.İşte ebced de onlardan biri yalnız onu iyi bilmek lazım bilen zaten söylemiyor. El ulema veresetül enbiya denmiştir.Bu ulemalar rtasavvuf ulemalarıdır.mesela veysel karani mevlana said el hudri hasaneil harqani beyazıdı bestami .nakşibendi .yusuf hemedani gibi bunlar
  el ulemai veresetül enbiya olan kişilerdir.binlerce onbinlerce çeşit ilmi vardır ama söylemezler .halkın anlayacağı dilden anlatınız emri mucibince ve tevazu amacıyla anlatmazlar. Bunlar İlmi köpeklerin ağzına atmayınız emrince avamın ağzına atılmaz.anlayana sivrisinek saz anlamayana davul zurna az. avam ve cahil cühela kesimi
  ilim anlatılınca delirir çıkarlar çıldırı çıkarlar.
  delirmemeleri için herşey eskiden olduğu gibi anlatılmaz benden dost tavsiyesi anlayana herşey malum dur. Batıda herşey deneyerek yoklayarak tecrübe derek elde edildiğinden bunlar hep deneyleme ilimleridir.Sadece meselenin fotoğrafik görüntüsü ve oluşumun hikayesini anlatmak gibi bir şeydir.Batıda bile deneyleme tecrübelenme ilimleri bile nerden baksan 100 ,200 çeşide ulaşmış meslek grubları da 1000 ,1500 e kadar ulaşmıştır.İlme yönelik olmayıp ticaret ve endüstriye yöneliktir. bun da başarılı olmuşlar. şimya derlken kimyayı bulmuşlar.kimyada bir milyon madde olduğunu tesbit etmişlerdir. Bu bir milyon maddenin özelliklerini etut ederek sanayide ve ticarette kullanmışkar ve zengin olmuşlardır. İslam ülkeleri ise fakru zaruret yoksulluk içinde olurken batılılar zengin ve ferah içinde olmuşlar Kur an de dediği gibi eğer biz müslümanların dayanamıyacağı bilseydik ehli kitabın evlerini
  şurasını burasını altında gümüşten yapardık ayeti kerimesiyle
  müslümanlar imtihan içinde olmuşlar kafirlerin cenneti dünya müslümanlkarın cehennemide dünya olmuştur. So zamanlarda ki savaşlar hep insan haklarına saygılı efendi insancıl medeni kibar ülkelrin petrol ve enerji savaşı sebep olmuştur kibar ve medeni ülkeler hiç acımadan
  petrol için milyonlarca kişiyi vurmuşlardır.Fransa.italya ingiltere.rusya.portekiz.ispanya yunanistan iran
  Ahmak insanlar sürüsü cahil cühela bu vahşi petrol huırsızlarını yağmacılarını medeni kibar çağdaş olarak telakki ediyorlar işte cehelet budur eşşek kafalı cahil köpekler vahşi petrol yağmacılarını medeni olarak lanse ediyorlar ahmaklar

  • hakan_b said:

   mehmet bey katiliyorum size..yorunumunuz cok guzel..tebrik ederim…keske herkes bunu boylece anlayabilse..sacma sapan fal baktirmak yerine…

  • Hikmet said:

   Helal olsun size, bir insan ancak bu kadar güzel
   ve net bir yazı yazabilir, tebrik ediyorum, çok
   güzel açıklamışsınız, insanlar ilimin çok basit
   olduğunu sanıyorlar…

 148. merhaba ebced hesabını nasıl yapabiliriz ve nasıl yorumlarız biz ayrıntıları size iletsek yardımcı olurmusunuz ilginize şimdiden teşekkür ederiz.

 149. fatma nur ebrisim said:

  ben iki oglumun zekasını merak ediyorum ebced hesabıyla nasıl bakılır eposta olarak iletirseniz sevinirim

 150. Murat Şenel said:

  ebced hesabını ilk kez kim kullanmıştır yada bulmuştur bilenler e-mail atabilir mi

 151. demolay said:

  bunlar saçmalıktır, vaktinizi boşa harcamayınız… bilinmesi gerekenlerin, bildiklerinden ibaret olduğunu sananlar yanılacaktır…

 152. Slmaleyküm!
  Allahin izniyle yakinda kizimiz olacak. nasip olursa ya Elif yada Ceylin isimlerini düsünüyoruz.
  Lütfen hesablarmisiniz, uygun mu degil mi, diye.
  Gülsah 15.09.80, Mehmet-Ali 27.03.79

 153. mrb sema ben seni okurken içimden bengisu ismini koyman geldi nedense

 154. sema güngör said:

  Merhaba ben Sema.Yakinda bir kizimiz olacak ve ona Zümra ismini koymayi düsünüyoruz.Ebced hesabina göre dogru bir secimmi bilmek istiyorum.Ben Sema 05.09.1977,esim Gökhan 09.07.1976 dogumlu.bu arada bizim ebced degerlerimizide bilmek istiyorum mümkünse, simdiden tesekkürler.

 155. not:hüseyinin ayrıca iki teyzesi de vardır ölüm hariç yinede allah bilir yani zeynep 3 kız kardeştir erkek kardeşler hariç

 156. baba adı murat anne adı zeynep olan kişilerin oğlunun ismi hüseyin olduğuna göre hüseyin 4 kardeştir 3 erkek 1 kız kardeş olur hüseyinin ilk çocuğu erkek olur hüseyin cesur olur orta yaşlarında kavgacı olur kumral orta boylu olur yaşlandıkça saçları kelleşir madi durumları pek iyi olmaz gaybı yinede allah bilir benimkisi tahmin

  • meraklı said:

   yapmış olduğunuz yorumu neye göre yapıyorsunuz bu konuda bilgi sahibi iseniz ve paylaşmanız mümkünse benimler irtibat kurarmısınız

 157. Selamün Aleyküm benim dogum tarihim yanlis yazilmis ben hangi burctan ve asil dogum tarihimi ebced hesabi ile nasil bulurum veya bana hesaplayabilirmisiniz isim beyhan anne ismi nufusta findik ama cagrildigi isim gülsen yardimci olursaniz cok sevinirim yil 1965 deniyor ama gunu ayi belli deyil yada fasulyelerin bir karis büyüdügü zamanlardi felan gibi deniyor .benide aydinlatirsaniz memmnun olurum saygilar.

 158. beyaz gül kardeşim,
  ebced hesabiyla,vermis oldugunuz bilgilerden bu kisinin kim oldugu ögrenilmez.Ancak bu kisinin burcu ögrenilebilir,dolayisiyla karakteri ve tabiati ögrenilmis olunur.Mesela dogum tarihinden hareketle bu kisinin koç burcu oldugunu anliyoruz ve bu kisinin mensub oldugu element atestir.Tabi bütün koçlar ayni karaktere sahip degillerdir,çünki dogum gününün yaninda dogum saati de var.Birde o kisinin ismi ve büyüdügü ortam da o kisinin karekterini vedavranis biçimini etkiler.Ama tüm koçlarin ortak yönleri vardir.O da koç olmalaridir.
  Gezegenleri ve elementleri aynidir..
  Gaybi Allah bilir,günlük burç falina bakilmaz.
  Burada maksad sizleri yanlis yönlerdirmek degildir.Fala yönelmeyin..

 159. beyaz gül said:

  Merhaba benim sizden ricam bir isim vereceğim doğum tarihinide anne ve babasının adınıda sizden bu kişinin ebced hesabıyla bana kim olduğunu söylemeniz ve beni aydınlatmanızı rica ediyorum.Adı:Hüseyin
  Anne Adı :Zeynep
  Baba Adı :Murat
  Doğum Th :07.04.1962
  Doğum yeri:Düzce

 160. Ebced Hesabı yahudilerin uydurmasıdır..
  Gün gelince cılkının çıktığına şahid olacaksınız.
  Peygambere de aynı şekilde ziyaret eden yahud alimleri,
  ebced hesabına göre elif lam mim i toplayarak islam dininin ömrünün 60 yıl falan olduğunu söylemişler,
  Resulallah’ta(sav)
  iyi de elif lam ra da var. Ya sin var, elif lam mim sad da var deyiverince yahudiler gerisin geri kaçmışlardır.
  Bu tür uydurmalara tevessül edeceğinize
  Kitabullah taki hükümlere gereken önemi verelim, ve hayat nizamı olarak kendimize rehber edinelim.

  • hakan can said:

   mahmur kardeş madem inanmıyon neden inkar ediyosun biliyosan konuş alim sansınlar bilmiyosan sus adam sansınlar ayrıca elif lam ve mimin ebcet hesabı 71 cıkıyor 60 değil.

  • Mahmut kardeş kim sana ebced hesabı yahudilerin uydurmasıdır demişse iyi kandırmış ve sende iyi inanmışsın. Evet dediğin doğru Kur’an’ı ve Efendimizi kendimize rehber edinmeliyiz. Fakat ebced hesabı olsun diğer fenni ilimler ( matematik , biyoloji vs. ) bunlar Allah’ın bize ihsanda bulunduğu ilimlerdir. Ayrıca ebced hesaplarını Peygamber efendimiz zamanında olsun Osmanlı döneminde olsun büyük zaatlar , padişahlar dahi kullanmışlardır. Biraz araştırma yaparsan bu konu hakkında doğruya ulaşacağına eminim.

   Saygılar

 161. Ebced Hesabı yahudilerin uydurmasıdır..
  Gün gelince cılkının çıktığına şahid olacaksınız.
  Peygambere de aynı şekilde ziyaret eden yahud alimleri,
  ebced hesabına göre elif lam mim i toplayarak islam dininin ömrünün 60 yıl falan olduğunu söylemişler,
  Resulallah’ta(sav)
  iyi de elif lam ra da var. Ya sin var, elif lam mim sad da var deyiverince yahudiler gerisin geri kaçmışlardır.
  Bu tür uydurmalara tevessül edeceğinize
  Kitabullah taki hükümlere gereken önemi verelim, ve hayat nizamı olarak kendimize rehber edinelim.

  • allah razı olsun kardeşim, gerçekleri milletimizin görmesi gerekir, özellikle risalei nurun ebced hesabına göre kuranı tefsir ettiğini biliyorsak, uzak durmamız gereken ilk kitaplardan biri yanlış kuran tefsiri yapılmış risalei nurdur. “Vay o kimselere ki, kendi elleriyle kitap yazarlar, sonra “bu Allah katındandır” derler. Hedefleri, onun karşılığında bir şeyler almaktır. Vay o ellerinin yazdığından dolayı onlara! Vay o kazandıklarından dolayı onlara!.” (Bakara/79).’ “Sana Kitabı indiren O’dur. O’ndan, Kitabın temeli olan bir kısım ayetler muhkem’dir; diğerleri ise müteşabihtir. Kalplerinde bir kayma olanlar, fitne çıkarmak ve olmadık yorumlarını yapmak için ondan müteşabih olanına uyarlar. Oysa onun tevilini Allah’tan başkası bilmez. İlimde derinleşenler ise: “Biz ona inandık, tümü Rabbimizin katındandır” derler. Temiz akıl sahiplerinden başkası öğüt alıp-düşünmez.” (Ali İmran/7)

 162. serkan tekin ve ömer çelakıl da kur anda şifreler oldunu ve bunları çözdüünü söylüyodu ben derin bi araştırma yapmadım ama kitabı yorumlayanların çok mantıklı bi şekilde onları çürüttüğüne şahit oldum çünkü rakamlar denk gelmeyince 2 eklersek veya 4 koyarsak gibi rakamlar denk gelsin die çok atıyomuş hatta birisi : halbuki öyle değilde bu şekilde bi hesap yapsan tam gelicek sana kopya veriyorum die dalga geçti
  sormak istediğim onlarda bu hesabımı kullanıyo yoksa içinde farklı hesaplardamı var?

 163. SerdarYILDIZ said:

  merhaba ben serdar eşim mihrican bebeğimize de sercan …. isimlerini koymak istiyoruz. (….bölümüne 2. bir İSİM koymak istiyoruz ama bulamadık.) sizden ikinci İSİM için yardım istiyorum. ben 07/05/1973 eşim 23/12/1977 doğumlu. benim ve eşimin ve bebeğin ebced alfabesine göre değerleri nedir?

canan için bir cevap yazın Cevabı iptal et

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: