içimdeki SEN gibi…

Fatih Sultan Mehmet

(Solda) Fatih’in ünlü portrelerinden biri, İtalyan ressamı Gentille Bellini’nin (1429-1507) eseri, fatih, ünlü İtalyan hümanistlerini davet eder, onlarla sanat ve bilim tartışmaları yapardı. Bunlardan Francesco Berlinghieri «Geographia» adlı eserini Fatih’e sunmuştur.

(Ortada) İtalyan ressamı Ferrara’nın yaptığı Fatih portresi, Topkapı Sarayı Padişah Portreleri Galerisi. İstanbul.

(Sağda) Fatih’in tuğrası. Tuğra, hükümdarların imzasıydı; tuğra çizenlere «tuğrakeş» denirdi.

En büyük Osmanlı padişahıdır (1432-1481). Sultan Murat II’nin oğludur. Edirne’de dünyaya geldi. Çocuk yaştayken babası hükümdarlığı ona bıraktı (1444). Macarların Osmanlı Devleti’ne karşı sefer açması üzerine Mehmet II tahtı babasına geri vermek istedi, ama Murat II onu tahtta bırakarak ordunun başına geçti ve Varna Savaşı’nda düşmanı yendi. Buna rağmen bir süre sonra Çandarlı Halil Paşa’nın çabasıyla genç padişah tahttan indirilerek Manisa valiliğine geri gönderildi ve hükümdarlık babasına iade edildi (1446).

Sultan Murat çok geçmeden öldü ve 1451 yılında Mehmet II yeniden padişah oldu. Tahtta çok genç bir hükümdarın bulunuşundan cesaret alan batılı devletler ve Bizanslılar padişahtan bazı isteklerde bulundular. Sultan Mehmet II Venedikliler, Macarlar ve Bizanslılara birtakım ödünler vermek zorunda kaldı.

Genç padişahın bu tutumundan yanlış sonuçlar çıkaran batılılar Çanakkale Boğazı’nı kuşattılar. Fakat çok geçmeden yanıldıklarını anladılar. Çünkü Anadolu’ya geçip Karamanoğlu İbrahim Bey ile anlaştıktan sonra Edirne’ye dönen Mehmet II, Karadeniz’den İstanbul’a gelecek gemilerin geçişini denetlemek ve gerekirse önlemek için Anadoluhisarı’nın karşısına Boğaziçi’nde acele, yeni bir hisar yapılmasını emretti. Böylece 1452 yılında Rumelihisarı çok kısa bir süre içinde yapılıp bitti.

İstanbul’un Fethi

Aynı yıl Edirne’de bir divan toplayan Mehmet II, İstanbul’un fethedilmesi konusunu görüştü: Çandarlı Halil Paşa ile yandaşları bu öneriye karşı çıktılarsa da divanın diğer ilerigelenleri padişahı desteklediler, karşı olanlar da çoğunluğun kararına uymak zorunda kaldılar. Böylece kuşatma hazırlıkları başladı: İstanbul surları dışındaki hayvan sürülerine elkondu. İstanbul dolayındaki küçük Bizans kaleleri ele geçirildi. Edirne’de Urban adlı bir Macar ustasına, o devrin en büyük topları döktürüldü. Tarihçiler bu topların sayısını 200 olarak gösterirler. Bunların her birini 40-50 çift öküz ya da 2,000 kadar insan çekerek Edirne’den İstanbul’a taşıdı. Ayrıca Gelibolu’daki 400 gemilik Türk donanması Marmara’ya girdi.

Bizanslılar da savunma hazırlığına girişmişlerdi. Kentin savunması için kale kapıları örülmüş ve Haliç ağzına bir zincir gerilmişti. Aslında mevcudu 8000-9000 kadar olduğu söylenen Bizans ordusunun 3,000 kadarı Latinlerden oluşuyordu ve esas savunma gücü bunlardı. Oysa Bizanslılar Latinleri sevmiyorlardı. Bu nedenle, Bizanslı Rumların «İstanbul’da Latin külahı görmektense Türk sarığı görmek bizim için daha iyidir» dedikleri, söylentiler arasındadır.

Mehmet II, bütün kışı savaş hazırlıkları ile geçirdi ve 23 mart 1453 günü Edirne’den hareket ederek 5 nisanda Topkapı önüne geldi. Kuşatma 29 mayısa kadar sürdü; karadan ve denizden yapılan saldırılar sonunda Türk ordusu İstanbul’u ele geçirdi.

Bu büyük zafer sonunda «Fatih» unvanını alan genç hükümdar İstanbul’da Rumlara karşı. iyi davrandı. Fetihten sonra büyük bir karışıklığa düşen kentte güvenliği sağlayan Fatih üç gün süren fetih şenlikleri yaptırdı. Bu arada Çandarlı Halil Paşa’yı ve Bizanslıların safında savaşan amcası Orhan’ı da öldürttü.

Fatih, Rumlara patriklerini seçme hakkını tanıdı. Hıristiyanlarla Müslümanlar arasında tam bir anlaşma sağlamak amacıyla yeni patriği yemeğe çağırıp ağırladı, patriklik asasını ve tacını ona eliyle verdi.

Rumların yanı sıra Yahudi ve Ermeni cemaatine de iyi davrandı. Birtakım manastır ve kiliseleri kendi adına ve yanındaki beyler adına camiye çevirdi, ama kiliselerin çoğu gene de Rumların elinde kaldı.

Sırp Sorunu

İstanbul’un fethinden sonra gözü korkan batılı devletler arasında birleşme eğilimi güçlendi. Fatih bunu önlemek için 1454’te Venedik Cumhuriyeti ile bir anlaşma yaparak onlara ticaret serbestliği verdi. Bunun üzerine Cenevizliler de Fatih’le anlaştılar. Fakat Fatih’in asıl amacı Tuna’ya kadar egemen olmak ve Sırp sorununu çözümlemekti.

Belgrat kuşatması da içinde olmak üzere beş yıl süren seferler ve savaşlar sonunda bütün Sırbistan’ı ele geçirdi (1459). Bundan sonra Mora’yı (1460), Bosna’yı (1463) ve Tuna boylarındaki daha birçok yerleri aldı. Karadeniz’e ve Azak Kalesi’ne birlikler gönderdi.

Otlukbeli Savaşı

Fatih Anadolu’yu da güvenlik altına almak istiyordu. Bu amaçla Konya üzerine yürüdü ve Karamanoğlu Beyliği’ne son verdi (1466). Doğuda Akkoyunlular egemendi; Karamanoğulları, Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan’a sığındılar. Uzun Hasan başka devletlerden de destek görüyordu. Fatih 1473 yılı mart ayında İstanbul’dan ordusuyla hareket etti. İki ordu Fırat boyunda Otlukbeli denen yerde karşılaştı. Savaş Osmanlı ordusunun zaferiyle sonuçlandı. Uzun Hasan kaçtı, ama bir oğlu ve pek çok askeri bu savaşta öldü.

Ve Ölüm

Fatih, Akkoyunluları yendikten sonra Anadolu’nun güneyini de güvenlik altına almak istedi. Bunun için Mısır Memlûk Sultanlığı ile ilişki kurdu. Ancak anlaşmaları kolay olmadı, hattâ zaman zaman sürtüşmeye ve uçlarda savaşlara vardı. Nitekim Memlûk Sultanlığı’nın Osmanlılara bağlı Dulkadiroğulları Beyliği’ni ele geçirmesi üzerine Fatih 1480’de Alâüddevle Bozkurt Bey’i Dulkadirli toprağına gönderdiği gibi kendisi de, hasta olmasına rağmen 29 nisan 1481’de Üsküdar’a geçerek sefere başladı. Ancak Gebze yakınına geldiği sırada hastalığı arttı ve 3 mayıs günü hayata gözlerini kapadı.

(Solda) Fatih’in ünlü portrelerinden biri, İtalyan ressamı Gentille Bellini’nin (1429-1507) eseri, fatih, ünlü İtalyan hümanistlerini davet eder, onlarla sanat ve bilim tartışmaları yapardı. Bunlardan Francesco Berlinghieri «Geographia» adlı eserini Fatih’e sunmuştur.

(Ortada) İtalyan ressamı Ferrara’nın yaptığı Fatih portresi, Topkapı Sarayı Padişah Portreleri Galerisi. İstanbul.

(Sağda) Fatih’in tuğrası. Tuğra, hükümdarların imzasıydı; tuğra çizenlere «tuğrakeş» denirdi.

Fatih Sultan Mehmet’in bizzat yönettiği akıl almaz harekât: 21 nisan 1453 gecesi, 67 savaş gemisi kızak üstünde kaydırılarak Dolmabahçe-Kasımpaşa yoluyla Haliç’e indiriliyor. Böylece Bizanslıların, 2 nisan gecesi Kentemarion kulesiyle Galata surları arasına gerdikleri zincir etkisiz kalacak ve bu büyük olay tarihçileri ve yukarıdaki tablonun ressamı gibi sanatçıları etkilemeğe devam edecektir.

Adil Bir Hükümdar

Fatih, güçlü bir padişah olduğu kadar, geniş görüşlü bir düşünür ve aydındı. Edebiyat, din, felsefe, matematik ve astronomi sorunlarıyla ilgilenirdi. Fetih’ten sonra, İstanbul’da 8 kilise ve manastırı medreseye çevirmiş, kendi adına yapılan cami de bir medreseyle bütünlenmiştir.

Çevresine bilginleri toplayan Fatih, onların hazırlayıp kendisine sundukları Türkçe, Arapça, Rumca eserlerden yararlanır, huzurunda tartışmalar düzenlenirdi. Avni takma adıyla yazdığı şiirler başarılıydı. Fatih hoşgörülü bir hükümdardı; dil ve din ayırımı yapmaksızın, devleti Karamani Mehmet Paşa’ya hazırlattığı kanunnameler uyarınca yönetti.

1457’de İstanbul’u başkent yaptı ve devlet hazinesini saklamak üzere Yedikule’yi inşa ettirdi. 1472’de Çinili Köşk, 1478’de Yeni Saray (Topkapı) onun emriyle yapıldı.

Fatih, yeni bir çağ ve yeni bir çığır açan hükümdardır. Kendisinden sonra gelenler, onun yolundan gitseydiler, girişimleri herhalde bir Türk hümanizmi ve rönesansıyla sonuçlanacaktı. Fatih Sultan Mehmet’in zehirlenerek öldürüldüğü söylentilerinin aslı yoktur. Birçok Osmanlı padişahı gibi, o da «damla hastalığı»na yakalanmış ve bu hastalıktan ölmüştür.

Fatih’in bilginleri

Fıkıhta Molla Hüsrev, tefsirde Molla Gürani, Molla Yegân, İstanbul’un ilk kadısı Hızır Çelebi, matematikte Ali Kuşçu ve kelâmda Hocazade, Fatih döneminin önemli bilginleridir. Bunlardan başka bazı İtalyan bilginleri de (Anconalı Criaco v.b.) Fatih’e batı tarihi okuyorlardı. Fatih, Rum bilginleri ile de ilgilenmiştir.

Nitekim ilk İstanbul patriği Gennadios, Hıristiyan dinini anlaması için itikatname’sini Fatih için yazmıştır. Trabzonlu Georgios Amirutzes, Georgios Trapeziontos ona tarih ve astronomi kitapları çevirip sundular. Sonuncusu Fatih’in ölümünde onun için bir de ağıt yazdı.

İstanbul’un fethinin adım adım hikâyesi


İstanbul, iki derya arasına kurulmuş, her sengi Acem mülküne değer efsane
bir şehir. 324 yılında Büyük Konstantin tarafından kurulduğunda Roma
İmparatorluğu’nun başkentiydi. 1453 yılına gelindiğinde ise Bizans’ın elinde kalan son topraklar buradan ibaretti.
11 asır boyunca pek çok sefer düzenlendi İstanbul üstüne. Ama kimse onun
araları kırmızı tuğlalı taş duvarlarını aşamadı. Sonunda �feth-i mübîn’, 21
yaşında bir Osmanoğluna nasip oldu. �Ya ben Bizans�ı alırım ya Bizans
beni.� diyen Fatih Sultan Mehmed, kendi icadı toplarla sadece İstanbul
surlarında değil, idarecileri o tarihe kadar yıkılamaz sanılan yüksek duvarlı
şatoların arkasına gizlenmiş Ortaçağ�ın; karanlık bedeninde de gedikler
açıyordu. İstanbul, çeşitli milletler tarafından birçok defalar kuşatılmıştı.
Hazreti Peygamber’in (sas) “İstanbul muhakkak fethedilecektir. Bu fethi
yapacak hükümdâr ne güzel hükümdâr ve onun askerleri ne güzel
askerlerdir.” müjdesinden etkilenen Müslümanlar da Hz. Osman (ra)
devrinden itibaren şehri çeşitli kereler muhasara ettiler. Fakat bu müjde 21
yaşındaki Fatih Sultan Mehmed’e nasip oldu. Efsane haline gelen surların
aşılması için o döneme kadar görülmemiş teknikler ve silahlar kullanılmıştı.
Bu, yeni bir çağın başlangıcı demekti.

TÜRK VE BİZANS GÜÇ DENGESİ

Bizans ordusunda 5 bini paralı olmak üzere 9 bin asker vardı. Buna karşılık
Osmanlı ordusu için değişik kaynaklarda 100 bin ile 500 bin arasında farklı
rakamlar veriliyor. Bizans ordusunda küçük çaplı topların yanı sıra mancınık,
ok, tüfek, mızrak, sapan, arpalet ve espiyale denen zırh delici silahlar ve
suda bile sönmeyen Grek ateşi mevcuttu. Türklerde ise dönemin en modern
silahları kullanılıyordu. Çeşitli büyüklüklerde 300 adet top ve Fatih�in icadı
olan havan topları ve hareketli kuleler vardı.

İSTANBUL SURLARI

İstanbul’un o döneme kadar fethedilemeyen efsanevi bir şehir olmasının en
büyük sebebi çevresini kuşatan surlardı. O dönemde başka hiçbir yerde bu
kadar sağlam savunma sistemi bulunmamaktaydı. Uzunluk bakımından
erişilmez olmasına rağmen Çin Seddi bile savunma açısından İstanbul
surlarının yanına yaklaşamıyordu. Karada 6.492 m., Marmara ve Haliç
kıyılarında 820 m. uzunluğundaki surlar birkaç kademeden oluşurdu. En
önde Bizans�ın mobil kuvvetleri savunur, arkasında 7 m. genişlik ve
derinliğindeki su ile dolu hendekler bulunurdu. Bunların arkasında mızraklı
askerlerin beklediği savunma mazgalları vardı. Savunma mazgalları geçildiği
takdirde 5-7 m. yüksekliğindeki orta surlara gelinirdi. Osmanlı ordusu orta
surlar önünde çok sayıda şehit vermişti. En arkada ise 12-13 m. yükseklikte
asıl surlar bulunurdu. Asıl surların üzerinde bekleyen askerler hiçbir canlının
sur dibine yaklaşmasına izin vermezdi.

1- RUMELİ HİSARI
İnşasına 1452�de başlanan hisar dört ay içerisinde tamamlandı. Boğazın en
dar yerinde ve Anadolu Hisarı�nın karşısındadır. 30 metre yüksekliğinde 3
kulesi vardır.

2- DONANMA
Fatih’in Gelibolu’da 400 gemi hazırlattığı ve içlerine kürekçilerle 20 bin kadar
asker koyduğu kaydedilir.

3- BÜYÜK TOPLAR
Yapımı 3 ay süren Şahi adlı topun çevresi 2,5 metre, güllelerin ağırlığı 600
kilo idi. Elli çift öküzle çekilir, dengesinin sağlanması için iki tarafında 200
kişi bulunurdu. Gülleleri 1200 metreye kadar fırlatabiliyordu.

FATİH ve FETİH KRONOLOJİSİ

30 Mart 1432- II. Mehmed (Fatih Sultan Mehmed) doğdu.
1434- Edirne’de II. Murad tarafından Muradiye Camii yaptırıldı.
1444- II. Murat tahttan çekildi, II. Mehmed tahta çıktı ve Varna zaferi
kazanıldı.
1445- II. Mehmed tahttan çekildi ve II. Murad ikinci defa tahta çıktı.
1447- Edirne’de II. Murad tarafından Üç Şerefeli Camii yaptırıldı.
1448- II. Kosova Zaferi kazanıldı.1451 II. Murad öldü ve II. Mehmed ikinci
defa tahta geçti.
18 Şubat 1451- Babası Sultan İkinci Murad Han’ın ölümü üzerine Fatih
Sultan Mehmet Han, ikinci defa Osmanlı tahtına oturdu.
5 Nisan 1453- Fatih Sultan Mehmet’in donanması İstanbul sularına girdi.
17 Nisan 1453- Fatih Sultan Mehmet, İstanbul adalarını fethetti.
29 Mayıs 1453- İstanbul, Osmanlılar tarafından fethedildi. Sultan İkinci
Mehmet, ‘Fatih’ unvanını aldı.
1459- Ayasofya, camiye çevrildi.
1460- Mora ele geçirildi.
1461- Trabzon Rum İmparatorluğu sona erdi.
1461- Candaroğulları Osmanlı’ya katıldı.
1463- Osmanlı-Venedik Savaşı başladı.
1466- II. Mehmed, Arnavut seferine çıktı.
1468- Karamanoğulları, Osmanlı Devleti’ne katıldı.
1468- II. Mehmed tarafından İstanbul’da Topkapı Sarayı tesis edildi.
1470- İstanbul’da Fatih Külliyesi inşaa edildi.
1470- Eğriboz alındı.
1471- Fatih Külliyesi açıldı.
1472- Topkapı Sarayı inşa edildi.
1473- Osmanlı Akkoyunlu mücadelesi sonucu Otlukbeli Savaşı kazanıldı.
1475- Kırım Osmanlı tabiiyetine girdi.
1476- Boğdan Seferi zaferle sonuçlandı.
1478- Fatih tarafından ilk altın para bastırıldı.
1479- Osmanlı-Venedik barışıyla beraber Fatih, Venedikliler’e Trabzon ve
Kefe’de ticaret yapma hakkı tanıyan ahidname verdi.
1480- Otranto’ya çıkıldı ve başarısız Rodos kuşatması gerçekleşti.
1480- Kadıaskerlik Rumeli ve Anadolu olarak ikiye ayrıldı.
1481- II. Mehmed vefat etti ve II. Bayezid tahta çıktı.

Reklamlar

Comments on: "Fatih Sultan Mehmet" (93)

 1. deniz said:

  çok ama çoook az bilgi var

 2. mustafa said:

  fatih sultan mehmet ıstanbulun fethınde top yapımunda kımlerden yardım almıstır bılen varsa lutfen yardımcı olsun aklımda kaldıgı kadarıyla bızansın elınde olan bır esırı kacırıp topları ona yaptırmıstı bunu hatırlıyorum bı yardımcı olun lutfen kafayı yıyıcem…

 3. sizin amınızı sikem o.ç ları ananızı da sikem babanızı da sikem ban kür etmayin bi daha piçler

  sizin amınızı sikem o.ç ları ananızı da sikem babanızı da sikem ban kür etmayin bi daha piçler

 4. fatihler tükenmez diolar sen ne diyon kardeşim mal mısın bok herifler bu sitedeki kızları sikem by
  fatihler tükenmez diolar sen ne diyon kardeşim mal mısın bok herifler bu sitedeki kızları sikem by
  fatihler tükenmez diolar sen ne diyon kardeşim mal mısın bok herifler bu sitedeki kızları sikem by

 5. fatihler tükenmez diolar sen ne diyon kardeşim mal mısın bok herifler bu sitedeki kızları sikem by

 6. ayşegüle katılıyorum bende tarih hastalığı war nerde tarihle ilgili bişe bulsam okurum ayşegül bu konuda haklı

 7. white_dark said:

  arkadaslar bn fatih sultan mehmet ve istambulun fethiyi hakkinda bi sunum hazırlamam gerek yardımcı olursanız sevinirm iste msn adresim

 8. Ben bi osmanlı hayranı olarak geçmişimizin iyi bilinmesinden yanayım çünkü geçmişini bilmeyen ilerleyemez heleki Fatih Sultan Mehmet o tama bir padişahtı vatanını seven çünkü en son sekiz karışlık olan gülleyi on iki karış yapabilen tek insan o yüzden bu yaşadığımız dönemde onların sayesinde yaşıyoruz

 9. koraycan said:

  herşey çok güzel olmuşta 1 tane çakal ortamı bozmuş lütfel çakalların yazısını almayın yorumlara aslını inkar edenin cettini ……. bence güzel bi site arkadaşlar ellerinize saglık süper olmuş hadi selamun aleykum allaha emanet olun

 10. (eksik yazmışım pardon)
  arkadaşlar emeğe saygı eyleeeem sana ve senin gibilere söylüyorum

 11. arkadaşlar emeğe saygı eyleeeem sana ve senin gibilere

 12. metinodemis said:

  TARİHİ OLMAYAN DEVLETLER YOKTUR. TARİHİ YALNIZCA İERDEKİ PLANLARIMIZ İCİN KULLANALIM.BUNU BOYLE DEGERLENDİREMESSEK SADECE MASAL OLUR…..

 13. Oguz Can Turk said:

  Kisitli ugraslarla bu siteyi meydana getirenlerden Allah Razi Olsun. bazilari capsiz yorumlarda bulunmuslar .”Ayinesi istir kisinin ” misali siz onlara aldirmayin Devam edin.Haa bu arada Cigdem kardesimizin yazmis oldugu ibret ve ders niteliginde ki sozlu yorumlari hakikaten kayda deger olup,kendisine buradan takdir ve sevgiler sunmak bir gorevdir diye dusunuyor ,hepinizi Allaha emanet ediyorum..

 14. usagi tusukino said:

  arkadaşlar yorutmlarını yapmışlar okudum çok beğendim acayip komik yorumlar yazmışlar. Fatih sultan mehmet beğenerek işlediğim bi karakterdir onu sadece bu kelimelerle anlatamam istambulu kazanmamızda onun eseri. Bu siteye fatih sultan mehmetin yaptığı en büyük topu araştırmaya girdim ama bulamadım bana yardımcı olursanız memnun olurum

 15. ottomaniac said:

  slm arkadaşlar:
  ben recep.çigdem a. adlı arkadaşım.seninle tanışmayı çok isterim.aynı kafayız bu konularda seninle istediğin zaman seninle bu konularda konuşalım email:recep_ceza@hotmail.com EY TÜRK TİTRE VE ASLINA DÖN

 16. EMRAH DOĞANAY said:

  karedeşler yorumlarınız güzel ama eksik tarih süreklidir unutmayın fatih tek başına kazanmadı bunun iç,in birlikte neler olacağını düşünün ve unutmayın ki fatih ilk tahta cıktıgında inmek zorunda kalmıştı şimdi kücük tü diyeceksizin ama bu bir mazeret olamaz daha detaylı konuşmak için adresimden beni bulabilirsiniz

 17. BURADA HAZRETİ FATİH SULTAN MEHMET HAN İLE İLGİLİ BİLGİLER VARYA GERİSİ YALAN ALLAH RAZI OLSUN

 18. benle ozel tartısmak ısteyen varsa bu konuyu holigans55@hotmail.com

 19. Arkadaslar aramızda cok saygısız olan ınsanlar var lutfen ya bu konu normal bıse degıl atalarımz yanı ayp bıde cıgdem a mukemmelsın yanı baska bıse de solenemez

 20. kardeşim ben burada şiir arıyorum fatihin hayatını deyil dimi yani insan biraz akıllı olur

 21. adige habza said:

  Fatih Sultan Mehmed Han ki öncelikle Allah (cc.) ve Resulü’nün Mübarek övgülerine layık olmuş değerli bir zattır.Rabbim onun şefaatından bizleri mahrum etmesin.(amin) ONU VE ASKERLERİNİ ÇOK SEVİYORUZ.

 22. öncelikle şunu belirtmek gerekki,tarih hepimiz için çok ömen taşıyan bir unsurdur.aslını bilmeyen.kendinide bilmez. ve mubarek bir şairimiz derki..(NERDEN GELİR ASLIN SENİN?YA HANDA VARIR MENZİLİN? NERDEN GELİP GİTTİGİNİ ANLAMAYAN HAYVAN İMİŞ…) çok içerikli bir yazı ama anlıyna tabi.benim birde kendi teorimden biriside şiirini,yani kendi çapınca yazılmış tarihsel şiirlerimizi paylaşsak diyorum….????

 23. bir dost said:

  arkadaşlar slm. konuştuklarınız ve yazdıklarınız çok güzel. osmanlı İstanbul’un fethinden sonra FATİH SULTAN MEHMET ve KAHRAMAN ORDUSU için en iyi ve en güzel yorumu bizanslı bir rahip yapmış…
  yorum şu: Dünyadaki en büyük savaş insanın kendisiyle (nefsiyle) olan şavaşıdır. Kendi savaşını kazananın karşısında kimse duramaz. FATİH’in ordusu kendi savaşını kazanmış insanlarla dolu (kendi nefsini yenmiş insanlar) o yüzden onların karşısında kimse DURAMAZ. demiş

 24. halil çakmak said:

  site güzel olmuş keşke daha kapsamlı olsa
  şiir video

  Rubai İstanbulun Fethine I

  Surlar dayanıklı zincirliydi deniz
  Yerler ki yarılsa yanma umman geçeriz
  Biz dağların üstünden aşırdık gemiyi
  Gün doğmadan önce doğduk haliçe biz

  1970

  Rubai İstanbulun Fethine II

  Çoşmuş uçarak dağ tepe atlım geliyor
  Kartal gibi bir hızla kanatlım geliyor
  Başbuğun emridir ‘Açılsın surlar’
  Surlardan aşan bin Ulubatlı’m geliyor

  Şubat/70

  Rubai İstanbulun Fethine III

  Çağlar değişir yep yeni çağlar kurulur
  Her cenk edilen yerde otağlar kurulur
  Türk istenilen şekle sokar dünyayı
  Ok salmak için yay diye dağlar kurulur

  Mayıs/1970

 25. dilektemel said:

  hakan bu şiiri salladın mı? kimsesizz kimsesiz diyip duruyonda

 26. dilektemel said:

  bence bu sitede fatih sultan mehmet’in hocalarının ismi verilmeli ve tanıtılmalı:D

 27. bence cigdem akcakaya bilgisini siteyle paylaşsın iyi olur

 28. f.s.m iyi bir insandı keş ben onun döneminmde olsaydım ve onu görmüş olurdum

  f.s.m iyi bir insandı keş ben onun döneminmde olsaydım ve onu görmüş olurdum

 29. ÇİĞDEM A said:

  BENİM NACİZANE ÖNERİM;PADİŞAHLARIMIZIN YAPMIŞ OLDUGU ŞAVAŞLAR HAKKINDA AZ YADA ÇOK BİLGİLER BULUNULA BİLİNİR SAYIDA VARDIR KANATIMCA LAKİN, PADİŞAHLARIMIZIN KÜÇÜK YAŞLARINDAN İTİBAREN ALMIŞ OLDUKLARI EĞİTİMLER ,İLGİ ALANLARI BİLDİKLERİ O ZAMANIN POPİLER DİLLERİ , BULUŞLARI,HOBİLERİ,BİLGİ DÜZEYLERİ NEYDİ BOŞ SADECE EMİR VERN İNSANLAR MIYDILAR YAHUT; TEBALARINA BAKIŞ ACILARI NELERDİ ? ONLARIN AİLELERİYLE OLAN İLİŞKİLERİ, YÖNETTİKLERİ FARKLI IRKLARA KARŞI TUITUMLARI NASILDI VS. COGALTILINILABİLİR DAHA Bİ COK ÖZELLİKLERİNE EYİLİNİLE BİLİNİR.Bİ COK BULUŞLARA İMZA ATMIŞLAR,LAKİN AKTARILAMADIGI İÇİN BİCOK İNSAN SADECE SAVAŞ İNSANI OLARAK DÜŞÜNE BİLİR ONLARI LAKİN OZAMANIN GERKLERİYDİ BU DURUM BİZİMLE O DÖNEMLERDE SAVAŞ YAPAN AVRUPA ÜLKELERİ DAHA LAVABO ALIŞ KANLIKLARINI İNSAN AHLAKINA YAKIŞIR ŞEKİLDEDÜZEYE GETİREMEMİŞKEN TA O DÖNEMLERDE
  CEDDİMİZ BUKADAR BASİT Bİ ALIŞKANLIGA ÇÖZÜM BULMUŞLAR ONLARIN SOKAKLARI PİSLİKTEN GEÇİLMEZKEN BUGUN HÜLASA ODÖNEMİN İNTİZAMINA BİZ DAHİ YETİŞEMEMİŞ İNANILMAZ TEMİZ VE DÜĞZEN HAKİM MİŞ ONLAR BU İHTİYAÇLARINI GERÇEKLEŞ TİRDİKTEN SONLRA SOKAGA DÖKERLERMİŞ PARFÜMÜDE BU NEDENLE İCAT ETMİŞLER PİS KOKULARINI BASTIRMAK İÇİN ŞİMDİ ARKADAŞLAR ARADAKİ FARKI SİZ DÜŞÜNÜN.

 30. hicabımdır bukonular eller uydurma kültürlerine sonradan gelme ne oldugu belirsiz biraz ondan biraz bundan toplama millet bilinciyle milletizdiye dünyaya ahkam keserlen 3 kıtaya hükmeden ceddime bırakında bu şekildede olsa sahip cıkayım onları hep barbar diye bize tanıtan uydurma tarih kitaplarımızın kaynagı da dış kökenlidir biz kendi tarihimizi onlardan ögreniyoruz yanlı yönlendirmeli tarihimiz depolarda mahzenlerde saklanan evraklar niçin kapsamlı olarak gençlige ve onların ulaşıla bilinilecek hle neden getirilmiyo bizi gögüs gögüse savaşla yenemediler denediler derslerini aldılar şimdi ise kültürel yozlaşma manevi degerlerden, ilimden ,imandan,ailelerimizden,özümüzden kopararak yapıyolar bunu tek tip düşünemeyen sorgulamayan bi nesil şunu bilin batılıların ögünerek anlattıgı aynştayn 32 bilinmeyenli denklemi çözebilmişmi? fakat FATİH SULTAN MEHMET daha küçük yaşında çözmüş biz niye övünmeyelim ben türküm türküm demekten utanan bu topraklarda hak idda etmeye calışan densizler inat ben atalarımın degerlerinin arkasındayım benim gibi düşünen arkadaşlarım selam alsun ALLAH CC.sizinle olsun hayırlı geceler

 31. merhaba işlerimin yogunlugundan şimdi baka bildim arkadaşlar fatihin mahlası vardır adı[avni]dir şiir araken direk avni yazarsanız bulur´sunuz,daha önceki katıldıgım bölümde uslubumu sert bulan arkadaşım ben nasıl bir degernasip etmiş mevala bunun farkındayım ve o nedenle hassas oldugum konulara dil uzatıldıgında kusura bakmayın gereken tepkiyi koyarım uslup ne olursa olsun şükürler olsun biz adabı muaşeret kurallarını biliriz

 32. yarına ingilizceden odev var…bende F.S.Mehmeti
  seçtim…keşke ingilizce sunumu da olsay dı…

 33. cemile çalis said:

  arkadaslar fatih sultan mehmet ile ilgili bana hemen yazi siir gonderin ne olur

 34. cemile çalis said:

  ya bana fatih sultan meymet ile ilgili yazi gonderirmisiniz ne olur cokkkkkkkkk onemli siir de olabilir

 35. rumeysa said:

  İLMİ MECLİSLERDE ARADIM
  KILDIM TALEP
  İLİM GERİDE KALDI
  İLLE EDEP İLLE EDEP

 36. Divan Edebiyatında ki Avniden de bahsetmek güzel olabilir. 😉

 37. ya evet ya bende fatihin şiirlerine bakıyorum bana 5/6 sayfalık hayatını çıkarıyorlar.hadi bir alakası olsa ona yanmayacam.zırt bırt site açanlardanda kıl oluyom zaten bu sitenin sahibide sinirin tekidir kesin

 38. bozkurt said:

  türkün en güçlü savaşının hikayesi çok güzel olmuş
  tüm bozkurtlar adına
  samet türkoğlu

 39. çiğdem A said:

  ceren arkadaşım şiiri bulduk inşalah görüyorsundur

 40. hakan 1453 said:

  ceren için fatih’ten şiir umarım olur

  Kimsesiz Hiç Kimse Yok

  Hiç kimse yok kimsesiz
  Herkesin var bir kimsesi
  Ben bugün kimsesiz kaldım
  Ey kimsesizler kimsesi
  *******
  Kimse aradığım yollarda
  Kimsesizlik kimsem oldu
  Dinsin artık hicranın cana
  Kimse aradığım yollar
  Kimsesiz kimselerle doldu

  Avnî (Fatih Sultan Mehmet)

 41. hakan 1453 said:

  Eray dışındakiler üzerine alınmasın bir de aysun alınabilir.anladınız siz onu daha açık yazmam gerekirse beğenmeyen siteden de ülkeden de gitsin….

 42. çiğdem a said:

  yağmur sen üçüncüsün karışma çok biliyosan sen parçala edebiyatı

 43. yağmur said:

  çiğdem edebiyat kesmee biz senden öğrenecek diiliz tarihimizi.milletin derdi seni mi gerdii.kim ne yaptıysa yaptı sananee.sen nie karışıyonn

 44. fatih sultan mehmeti’in şiirleriiiiiiiii uffff yaaa sifar basacak öğretmen banaaaaa ufffffffffffffff

 45. çiğdem a said:

  eray biliyomusun aslını inkar edene soysuz der peygam berim bence kendini bi yokla köpekler bile ekmek yediği yere pisletmez hayvanlarla aranızda bi fark vardır heralde

 46. çigdem a said:

  eray serserisi kanıbozuk sen kimsinde ceddime dil uzatıyon neişin var ozaman bu topraklarda senin gibilerin canı cehen neme o dil uzattıgın atamın ahı seni bulsun inşallah

 47. çigdem a said:

  lütfen bu siteyi hazırlayan arkadaşlar şu kendini bilmezlere inat birazdaha kapsamlı bilgiler eklesinde dil uzatan arkadaşlar acziyetlerini görsünler damarlarında kimin kanıtaşıyolar bi hatırlasınlar eger onlar olmasaydı kimlerin hizmetcisi olacaklardı düşünsünler ceddim adına yapılan en ufak katkıyı taktirle karşılarım katkısı bulunan herkezden Allah razı olsun degerlerine sahip cıkamayan toplumlar yok olmaya mahkumdur çinliler neden gerilemiyo ar kadaşlar

 48. ÇİĞDEM A said:

  neye sahip oldugunu bilmeyen manevi degerlerini kaybetmiş batı özentisidiye arada kalmış zih niyetler ancak ceddinr dil uzatır sizin beyen mediğiniz OSMANLIYI bütün cihan bu yüzyılda anladı ne yazıkki onlar siz sahip cıkıyo yani bizim olanı calarak sahipleniyo onlar deli diyerek hastalarını yakarken ceddim müzikle tedavi ederdi asıl utanılacak nesil bu günkü nesildir koyun gibi güdülen ne estedigini bilmeyen özünden imanınıdan kopmuş bi nesil

 49. GüLnUr said:

  Özge ve Tuğçe sizlere katılıyorum.Bana da şiiri gerek ama o bana savaşları analtıyor Bence çok saçma birşey olmuş.Gerçi şiirini de verselerdi güzel olcaktı ama ben bu halini hiç hoş karşılamıyorum!…

 50. tuğçe said:

  ya ben fatih sultan mehmet’in yazdığı şiiri
  arıyorum o bana gelmiş istanbul’un fethini veriyor ben şahsen hiç beğenmedim siteyi

 51. ya kerdeşim bu ya 😦 ben aradığım bir şey bulamadım başlıkta şiir yzar açarsın hayatını anltıe napyım benşir istiyorum yaaaa
  :(:(:::(((((

 52. ya ben fatih sultan mehmet in yazdığı bir şiir istiyorum öğretmenim istedi

 53. sizi orospunun evlatları piçler

 54. bokun boku olmuş bi de iğrenççççççççç!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 55. ben sadece şiir istemiştim.ama başka şeyler çıktı karşıma.plase geliştirin

 56. a.kavaklı said:

  ne kadar terbıyesızlık yapıolar ya ınsanlar nankor burdan bılgı alıolar dengesızlerde sacma sacma yorum yapıolar

 57. bence daha fotoraf ve ayrıntı

 58. sevda herkasi öpüom demişin ama ayıp oluo terbiyesiz desem yeridir

 59. tmm güzel ama bilgiler çok uzun kısa bilgi verseniz herkes okurr!!!

 60. mustafa said:

  ben ce hepiniz cok sacmalıyorsunuz ne iyi ne de kotu olmus

 61. kojzrdroguh

 62. bence hiçş güğzel deil öhghhghghghg

 63. VAAAAAAAAAAAAAAAAAAVV

 64. Bende ceren’e katılıyorum.

 65. Yaaaa çok karışık başlıklar halinde yapılsa daha ii olur.bize daha çok yardımı dokunur

 66. bence osmanlı imparatorluğu gibi baçka bir imparatorluk yok helal olsun şu Türklere keşke çu topraklarımızı başka ülkeler almasydı şimdi çok mtoprağımız olurdu

 67. AbSoLuT_35 said:

  sizler olmasanız gülemeyecegim bile helal olsun sizlere 😀 😀 özellikle ben sizlerle gurur duyuyorum 😀

 68. şaka YAPTIM SADECE ŞAKA
  YANLIŞ ANLAMAYIN İSTEDİĞİNİZİ YAZABİLİRSİNİZ
  BY herkesi ÖPÜYORUMMMM MUUUUCUUUK

 69. site güzel de sie hakkında sçama sapan KONUŞANLAR OLMASA DAHA GÜZEL OLCEK HEM BAŞKa BİLGİLERDE İÇEREBİLİR

 70. ravzanur said:

  valla ben çok şanlı olsam gerek çünkü istanbulun fetihde dünyaya gelmiş bulunmaktayım.müthiş bişiy ve o ne güzel komutan ki efendimizin söylediği gibi müthiş ve mübarek birisi olsa gerek bence şimdide her yerde fatih sultan mehmetler yetiştirilmeli

 71. valla maddeler halinde olsa aradığımı bulablirdim sanırım aradığım sonuca ulaşamadım amaa…

 72. a.kavaklı said:

  selın dooru soluo cıwıtmaın kardesım neo sıteyeye oyun koyun igrenc fln oyun oynucksan mynete git

 73. ASLINDA GÜZEL OLMUŞ AMA MADDELER HALİNDE OLSA DAHA İİ OLURR VE CIVITANLARA SESLENİORUM TERBİYESİZLİK YAPMAYIN

 74. okan zengin said:

  FATİH..zamanının en ileri teknikleriyle yönettiği insanlarla neleri başardığı malumumuz.her zamanın kendi doğruları var.başarı yolları var..fırsatları var..yöneticileri var..öyle bir geçmişin böyle mi bugünü olmalı?onu örnek alanlar bugün dünyayı yönetiyor..fakat biz değiliz..bu benim HİCRANIM..sessiz gözyaşlarım..soru sormuyorum çünkü benim payıma düşen sorumluluğun farkındayım..en azından kendi hayatımda yapabilecekler olduğu halde…bitiremedim cümleyi…neyse..fakat yazdım da biraz rahatladım..

 75. a.kavaklı said:

  handsome ile onur ermeni oldugunuz bellı biz türklükle herzamn övünürüz tarihimiz geçmisimiz belli dünyayı dize getirmis osmanlı siz ve sizin gbilerde dalgadasınız ben weya benım dusuncemdekılerın yanında solemeyın kellenızı alırlar

 76. a.kavaklı said:

  boş konuşmaya gerek yok site güzel çok bilen yardım etsın geliştirmek icin siz fatih sultan mehmed han ın ölmek üzereyken dedigini biliomusunuz costantinapolis yani istanbulda oturupta mezarımı ziyaret etmeyene hakkımı helal etmiyorum demiş.hankiniz gitti

 77. istanbul fethinin maketinin resmini koyarsanız ii olr

 78. iğrenç

 79. dini,siyasi,toplumsal görüşlerinide içerebilir
  onun dışında Allah yapanda razı olsun.

 80. nurullah said:

  aslında osmanlının halk yasantısının örneklerı ve ahlakı verilmeside lazım cehalet devrındeyiz dogrusu

 81. nurullah said:

  bence herkes fatih sultan yolundan gitmeli onun ahlakını öğrenmeli turkıye o zaman turkıye olur şimdiki başbakanların onunde boyle işaretçi buyuk bır alim varken nasıl oluyorda görmuyolar anlamıyorum

 82. eylül said:

  bence maddeler halinde istanbulun fetih için yapılan hazırlıklar ve sonuçları yazmalı

 83. eyleeeeeeem said:

  HANİ YAPILAN SAVAŞLAR OLMAS Kİ KARDEŞİM BİZ BURDA GELECEĞE HAZIRLANIYORUZ BU SİDE ARADIĞIMIZ HERŞEY YOK ŞAHSEN BANA YARDIMINHİİİİÇ DOKUNMADI HİÇ TAVSİYE ETMEM:DDDDDDDD HAHA Hİ

 84. güzel site cok beyendim

 85. site güzel ama konular maddeler halinde olsa daha ii olur

 86. istanbul un fethi ayrı başlıklar altında verilse ii olur.kuşatma hazırlıkları kuşatma vb gibi

 87. saçmalama handsome bu oyun değil ders sitesi…

 88. bu siteye birde oyun yapın yaaa…

 89. birazda süslenirse sitede fotolar çoğalırsa daha iyi olur

 90. daha çok bilgi toplansa site güzelleşir

 91. başka konularda içersin mesela osmanlı devleti,balkanlar,bizans gibi…

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: